Інтонаційна виразність голосу як необхідна умова успішної професійної діяльності вчителя музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено місце і значення інтонаційної виразністі мовної поведінки в професійній діяльності вчителя музичного мистецтва. Розкрито, яким повинно бути слово вчителя, щоб сприяти спілкуванню школярів із музикою, допомагати проникати у внутрішній світ дитини, розвивати здатність до емпатії, творчості, імпровізації. В статье исследовано место и значение интонационной выразительности речевого поведения в профессиональной деятельности учителя музыкального искусства. Раскрыто, каким должно быть слово учителя, чтобы способствовать общению школьников с музыкой, помогать проникать во внутренний мир ребенка, развивать способность к эмпатии, творчеству, импровизации. The place and importance of intonational expressiveness of linguistic behavior in the professional activity of a teacher of musical art are investigated in the article. It is revealed what the word of the teacher should be in order to promote communication between students and music, to help penetrate into the inner world of the child, to develop the capacity for empathy, creativity, improvisation.
Опис
Ключові слова
голос, інтонація, ітонаційна виразність, вчитель музичного мистецтва, голос, интонация, итонацийна выразительность, учитель музыкального искусства, voice, intonation, intonational expressiveness, teacher of music art
Цитування
Ткаченко М. О. Інтонаційна виразність голосу як необхідна умова успішної професійної діяльності вчителя музичного мистецтва / М. О. Ткаченко // Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та інновації : зб. наук. пр. І Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф., Харків, 16 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [відп. за вип. Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 90–94.