ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕМИ «ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аналіз навчальних програм та підручників дозволяє визначити цілі навчання теми «Елементи комбінаторики»: ввести поняття множини та її елементів, різних видів множин та операцій над ними; навчити виконувати зазначені операції; ввести поняття впорядкованої множини, перестановки, розміщення, комбінації; довести формули для обчислення числа кожного виду сполук; навчити розрізняти види сполук; виробити вміння застосовувати ці знання до розв’язування прикладних задач. Анализ учебных программ и учебников позволяет определить цели обучения теме «Элементы комбинаторики»: ввести понятие множества и его элементов, различных видов множеств и операций над ними; научить выполнять указанные операции; ввести понятие упорядоченного множества, перестановки, размещения, сочетания; доказать формулы для вычисления числа каждого вида соединений; научить различать виды соединений; выработать умение применять эти знания к решению прикладных задач. Analysis of curricula and textbooks allows to determine the objectives of teaching the topic "Elements of combinatorics": to introduce the concept of set and its elements, different types of sets and operations on them; teach to perform these operations; introduce the concept of ordered set, permutation, placement, combination; prove the formulas for calculating the number of each type of compound; learn to distinguish between types of compounds; develop the ability to apply this knowledge to solve applied problems.
Опис
Ключові слова
логіко-дидактичний аналіз, елементи комбінаторики, навчально-пізнавальні дії, мотивації школярів, логіко-математичний аналіз, магістерські роботи, логико-дидактический анализ, элементы комбинаторики, учебно-познавательные действия, мотивации школьников, логико-математический анализ, магистерские работы, logical and didactic analysis, elements of combinatorics, educational and cognitive actions, motivation of schoolchildren, logical and mathematical analysis, master work
Цитування
Майстрюк І. С. До питання розробки логіко-дидактичного аналізу теми «Елементи комбінаторики» / І. С. Майстрюк // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 163–165.