Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine

Анотація
The monograph presents the study of theoretical basis and specific features of introduction of competence approach to higher education, as it is the actual problem of higher education in Ukraine and Europe. Competence approach is a new approach for institutions of higher education in Ukraine. That is why, the monograph presents the history, modernity, Ukrainian and world experience in solving the problem of development and introduction of it. The monograph focuses on revealing the foundations of existence of it in the system of scientific approaches to higher education. The monograph reveals the essence, methods and ways of formation of professional and general competencies of future specialists in various spheres of human activity, and it also specifies their content in profession, specialty and specialization. The work proves the effectiveness of certain technologies, methodics, methods and forms of future specialists’ training in institutions of higher education in the context of competence approach. Heuristic technologies, independent work, motivation and stimulation of students, social-pedagogical support, focus on students’ life competencies, individualization of education, extracurricular work are among of them. The monograph is designed for research and teaching staff of institutions of higher education, scientists, students etc. У монографії представлені дослідження теоретичних основ і особливостей впровадження компетентнісного підходу у вищій освіті, так як це актуальна проблема вищої освіти в Україні та Європі. Компетентнісний підхід - це новий підхід для вищих навчальних закладів в Україні. Саме тому в монографії представлені історія, сучасність, український і світовий досвід вирішення проблеми її розробки і впровадження. Монографія присвячена розкриттю основ її існування в системі наукових підходів до вищої освіти. Монографія розкриває сутність, методи і способи формування професійних і загальних компетенцій майбутніх фахівців в різних сферах людської діяльності, а також уточнює їх зміст по професії, спеціальності та спеціалізації. В роботі доведена ефективність окремих технологій, методик, методів і форм підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах в контексті компетентнісного підходу. Серед них - евристичні технології, самостійна робота, мотивація і стимулювання студентів, соціально-педагогічна підтримка, орієнтація на життєві компетенції студентів, індивідуалізація освіти, позашкільна робота. Монографія призначена для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, науковців, студентів і т. д. В монографии представлены исследования теоретических основ и особенностей внедрения компетентностного подхода в высшем образовании, так как это актуальная проблема высшего образования в Украине и Европе. Компетентностный подход - это новый подход для высших учебных заведений в Украине. Именно поэтому в монографии представлены история, современность, украинский и мировой опыт решения проблемы ее разработки и внедрения. Монография посвящена раскрытию основ ее существования в системе научных подходов к высшему образованию. Монография раскрывает сущность, методы и способы формирования профессиональных и общих компетенций будущих специалистов в различных сферах человеческой деятельности, а также уточняет их содержание по профессии, специальности и специализации. В работе доказана эффективность отдельных технологий, методик, методов и форм подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях в контексте компетентностного подхода. Среди них - эвристические технологии, самостоятельная работа, мотивация и стимулирование студентов, социально-педагогическая поддержка, ориентация на жизненные компетенции студентов, индивидуализация образования, внешкольная работа. Монография предназначена для научно-педагогических работников высших учебных заведений, ученых, студентов и т. д.
Опис
Ключові слова
pedagogy, higher education in Ukraine, competent approach, professional training, professional competencies, future specialists, педагогіка, вища освіта в Україні, компетентнісний підхід, професійна підготовка, професійні компетенції, майбутні фахівці, педагогика, высшее образование в Украине, компетентностный подход, профессиональная подготовка, профессиональные компетенции, будущие специалисты
Цитування
Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / Ministry of Education and Science of Ukraine, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University ; edit. I. M. Trubavina, S. T. Zolotukhina ; responsible for the issue S. Ye. Luparenko. – Vienna : Premier Publishing, 2019. – 370 p.
Колекції