The current state of involvement of children with special educational needs in out-of-school education in Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Revista Amazonia Investiga
Анотація
The paper considers the current state of involvement of children with special educational needs in out-of-school education. The purpose of the article is to study the qualitative composition of groups of children with special educational needs who are involved in out-of-school education based on the type of developmental disorder; forms of involvement ; areas of out-of-school education in which children with special educational needs are studied; determining the impact of out-of-school education on the development and socialization of children with special educational needs. At the first stage, the state of the problem development in domestic science was studied ; at the second stage - the author's questionnaire and expert evaluation procedures were developed ; a statement experiment was conducted using the survey method and the method of expert assessments; at the third stage, the analysis, systematization, processing of the accumulated empirical material is conducted. It has been determined that children with musculoskeletal disorders, mental disorders, autism spectrum disorders, mental retardation, severe speech disorders, hard of hearing, deafness, the visually impaired, and children with blindness are involved in out-of-school educational institutions. Children with special educational needs are involved in clubs (creative associations) of artistic and aesthetic, physical culture and sports, art, tourism and local lore, social rehabilitation, ecological and naturalistic, scientific and technical, health, humanitarian, research, and experimental and military-patriotic areas of out-of-school education. У статті розглядається сучасний стан залучення дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти. Метою статті є вивчення якісного складу груп дітей з особливими освітніми потребами, які залучаються до позашкільної освіти за ознакою типу порушення розвитку; форм залучення; напрямів позашкільної освіти, за якими здійснюється навчання дітей з особливими освітніми потребами; визначення впливу позашкільної освіти на процеси розвитку та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. На першому етапі вивчався стан розробленості проблеми у вітчизняній науці ; на другому етапі – здійснювалась розробка авторського опитувальника та процедури експертного оцінювання; проводився констатувальний експеримент із використанням опросного методу та методу експертних оцінок; на третьому етапі здійснюється аналіз, систематизація, обробка накопиченого емпіричного матеріалу. Встановлено, що до закладів позашкільної освіти залучаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату, інтелектуальними порушеннями, розладами аутистичного спектру, із затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення, слабочуючі, діти з глухотою, слабозорі та діти зі сліпотою. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до гуртків (творчих об’єднань) художньо-естетичного, фізкультурно-спортивного, мистецького, туристсько-краєзнавчого, соціально-реабілітаційного, еколого-натуралістичного, науково-технічного, оздоровчого, гуманітарного, дослідницько-експериментального та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти. Позитивний вплив залучення дітей до позашкільної освіти, на думку педагогів та експертів виявляється в сприянні їх соціалізації; соціальному, духовному, моральному розвитку; наданні можливостей дитині для самореалізації тощо. В статье рассматривается современное состояние привлечения детей с особыми образовательными потребностями к внешкольному образованию. Целью статьи является изучение качественного состава групп детей c особыми образовательными потребностями, которые вовлекаются во внешкольное образование по признаку типа нарушения развития; форм привлечения; направлений внешкольного образования, по которым осуществляется обучение детей с собыми образовательными потребностями; определение влияния внешкольного образования на процессы развития и социализации детей с особыми образовательными потребностями. На первом этапе изучалось состояние разработанности проблемы в отечественной науке; на втором этапе – осуществлялась разработка авторского опросника и процедуры экспертного оценивания; проводился констатирующий эксперимент с использованием опросного метода и метода экспертных оценок; на третьем этапе осуществляется анализ, систематизация, обработка скопленного эмпирического материала. Установлено, что в учреждения внешкольного образования привлекаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуальными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, слабослышащие, дети с глухотой, слабовидящие и дети со слепотой. Дети с особыми образовательными потребностями вовлекаются в кружки (творческие объединения) художественно-эстетического, физкультурно-спортивного, художественного, туристско-краеведческого, социально-реабилитационного, эколого-натуралистического, научно-технического, оздоровительного, гуманитарного, исследовательско-экспериментального и военно-патриотического направлений внешкольного образования. Положительное влияние привлечения детей к внешкольному образованию, по мнению педагогов и экспертов, проявляется в содействии их социализации; социальном, духовном, нравственном развитии; предоставлении возможностей ребенку для самореализации и т. д.
Опис
Ключові слова
children with special educational needs, schoolchildren with mental disabilities, out-of-school education, directions of out-of-school education, socialization, діти з особливими освітніми потребами, школярі з інтелектуальними порушеннями, позашкільна освіта, напрями позашкільної освіти, соціалізація, дети с особыми образовательными потребностями, школьники с интеллектуальными нарушениями, внешкольное образование, направления внешкольного образования, социализация
Цитування
The current state of involvement of children with special educational needs in out-of-school education in Ukraine / V. Kovalenko, V. Syniov, L. Peretiaha, A. Halii // Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, is. 42. – P. 31–42.