АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування готовності майбутніх учителів до професійної мобільності в освітньому процесі закладів вищої освіти. Розкрита важливість необхідності формування готовності до професійної мобільності майбутніх педагогів для її достатньої сформованості у підготованих фахівців протягом навчання в ЗВО. Зазначено, що усвідомлення вчителем необхідності змін, готовність до них, позитивне ставлення до нового, зацікавленість у сприйнятті нових знань, оволодінні новими уміннями та навичками позитивно відбиваються на результатах професійної діяльності та конкурентоспроможності вчителя, і навпаки, рефлекторна реакція на зовнішні чинники без внутрішнього усвідомлення необхідності змін, негативно впливає на результат професійної діяльності, веде до зниження конкурентоздатності такого педагога, а загалом й до втрати прагнення до самовдосконалення. The publication examines the formation of future teachers' readiness for professional mobility in the educational process of higher education institutions. The importance of the need to prepare for future professional mobility is revealed pedagogues for its sufficient formation in trained specialists during their studies in higher education institutions. It is noted that the teacher's awareness of the need for changes, readiness for them, a positive attitude towards new things, interest in the perception of new knowledge, acquisition of new abilities and skills positively affects the results of professional activity and competitiveness of the teacher, and conversely, a reflex reaction to external factors without internal awareness of the need for changes negatively affects the result of professional activity, leads to a decrease in the competitiveness of such a teacher, and in general to a loss of desire for self-improvement.
Опис
Ключові слова
освітній процес, заклади вищої освіти, майбутні учителі, професійна мобільність, аспірантські роботи, educational process, institutions of higher education, future teachers, professional mobility, postgraduate works
Цитування
Овсюк Д. Р. Актуальність проблеми формування готовності майбутніх учителів до професійної мобільності в освітньому процесі закладів вищої освіти / Д. Р. Овсюк // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 65–68.