Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Траєкторії розвитку особистості вчителя початкової школи»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Траєкторії розвитку особистості вчителя початкової школи» містять: опис навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни, тематичний план лекційних і семінарських занять, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання завдань для самостійної роботи, питання для підготовки до іспиту, тестові завдання для модульного контролю знань, список рекомендованої літератури, додатки. Методичні рекомендації призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання зі спеціальності 013 – Початкова освіта. Methodological recommendations for the study of the educational discipline "Trajectory of the personality development of an elementary school teacher" contain: a description of the educational discipline, the program of the educational discipline, the thematic plan of lectures and seminars, recommendations for preparing for seminar classes and completing tasks for independent work, questions for preparing for the exam, test tasks for modular control of knowledge, list of recommended literature, appendices. Methodological recommendations are intended for applicants of the second (master's) level of higher education in the second year of study in specialty 013 - Primary education.
Опис
Ключові слова
особистість майбутнього вчителя, траєкторія розвитку, педагогічна культура, професійне зростання, методичні рекомендації, future teacher's personality, development trajectory, teacher's profession, pedagogical culture, professional growth, methodical recommendations
Цитування
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Траєкторії розвитку особистості вчителя початкової школи» : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання зі спец. 013 – Початкова освіта) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: В. М. Гриньова, І. А. Небитова]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 63 с. + дод.