Ізотерапія в профілактиці девіантної поведінки молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто арт-терапевтичні методики у роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Провідне місце належить ізотерапії. Аналіз наукової літератури виявив два напрямки: вираження своїх емоцій через власний малюнок та використання й аналіз готових художніх творів: відвідування галерей та музеїв, використання літератури про мистецтво. Основна мета ізотерапії полягає в гармонізації розвитку особистості через самовираження і самопізнання. Ізотерапевтичні техніки допомагають дитині виразити, зобразити все, що досі перебувало в її підсвідомості, але викликало негативні стани. В статье рассмотрены арт-терапевтические методики в работе с детьми младшего школьного возраста. Ведущее место принадлежит изотерапии. Анализ научной литературы выявил два направления: выражение своих эмоций через собственный рисунок и использование и анализ готовых произведений: посещение галерей и музеев, использование литературы об искусстве. Основная цель изотерапии заключается в гармонизации развития личности через самовыражение и самопознание. Изотерапевтические техники помогают ребенку выразить, изобразить все, что до сих пор находилось в его подсознании, но вызвало негативные состояния. The article deals with art therapy techniques in work with primary school children. The leading place belongs to isotherapy. The analysis of the scientific literature has revealed two directions: expression of the emotions through own drawing and use and analysis of ready-made works: visiting galleries and museums, use of art literature. The main goal of isotherapy is to harmonize personal development through self-expression and self-knowledge. Isotherapeutic techniques help the child to express, depict everything that has been in his or her subconscious mind up to now but has caused negative states.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, девіантна поведінка, арт-терапія, ізотерапія, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, девиантное поведение, арт-терапия, изотерапия, студенческие работы, socio-pedagogical activities, deviant behaviour, art therapy, isotherapy, student work
Цитування
Сапєльнікова А. Ізотерапія в профілактиці девіантної поведінки молодших школярів / А. Сапєльнікова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 65–67.