Праксеологічний підхід у підготовці менеджерів освіти в Інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
Основним завданням праксеологічного підходу є вивчення, пошук і впровадження всього необхідного для «практичної успішності» та своєчасна корекція цього процесу. У контексті зазначеного перед науково-педагогічними працівниками в Інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди постало питання, як виявляти реальні можливості менеджера освіти і спрямовувати їх на відтворення ефективної діяльності. Основной задачей праксеологического подхода является изучение, поиск и внедрение всего необходимого для «практической успешности» и своевременная коррекция этого процесса. В контексте указанного перед научно-педагогическими работниками в Институте повышения квалификации педагогических работников и менеджмента образования ХНПУ имени Г. С. Сковороды встал вопрос, как выявлять реальные возможности менеджера образования и направлять их на воспроизведение эффективной деятельности. The main task of the praxeological approach is to study, search and implement everything necessary for "practical success" and timely correction of this process. In the context of this, the question of how to identify the real capabilities of the education manager and direct them to the reproduction of effective activities arose before the research and teaching staff of the Institute for Professional Development of Teachers and Management of Education of KhNPU named after G S Skovoroda.
Опис
Ключові слова
праксеологічний підхід, менеджери, освіта, інститут підвищення кваліфікації, педагогічні працівники, менеджмент освіти, праксеологический подход, менеджеры, образование, институт повышения квалификации, педагогические работники, менеджмент образования, managers, education, institute of advanced training, pedagogical workers, education management
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Праксеологічний підхід у підготовці менеджерів освіти в Інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 24–28.