Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах освітніх ризиків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на прикладі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Мета статті — висвітлення особливостей формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки в умовах сучасних освітніх ризиків під час вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання». Для реалізації поставленої мети проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття здоров’язбережувальна компетентність учителя початкових класів, що являє собою здатність педагога здійснювати самостійне й методично правильне застосування методів фізичного виховання та зміцнення здоров’я та включає в себе готовність досягати оптимального рівня фізичної підготовленості для забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності. Сформованість здоров’язбережувальної компетентності вчителя передбачає усвідомлене і систематичне використання фізичних методів для підтримання здоров’я і досягнення потрібного рівня фізичної готовності, що сприяє ефективній самореалізації в процесі професійної діяльності. Визначено особливості формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи з урахуванням освітніх ризиків, що передбачає аналіз та оптимізацію змісту освітніх компонентів в навчальних планах та програмах фахової підготовки з урахуванням реалій сьогодення. Проаналізовано досвід практичної підготовки майбутніх учителів під час викладання навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання». Визначено, що реалізація завдань здоров’язбереження відбувається за рахунок створення безпечних оздоровчих умов для дітей під час навчання та в позаурочний час. The article is devoted to the problem of professional training of future primary school teachers on the example of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The purpose of the article is to highlight the peculiarities of the formation of health-preserving competence of future primary school teachers in the process of professional training in the context of modern educational risks in the course of studying the discipline "Physical Culture with Teaching Methods". To achieve this goal, approaches to understanding the essence of the concept of primary school teacher’s health-preserving competence were analyzed, which is the ability of a teacher to independently and methodically apply methods of physical education and health promotion and includes the readiness to achieve the optimal level of physical fitness to ensure full social and professional activity. The formation of the teacher’s health-preserving competence involves the conscious and systematic use of physical methods to maintain health and achieve the desired level of physical fitness, which contributes to effective self-realization in the process of professional activity. The article identifies the peculiarities of forming the health-preserving competence of future primary school teachers with regard to educational risks, which involves analyzing and optimizing the content of educational components in the curricula and professional training programs, taking into account the realities of today. In order to highlight the peculiarities of forming the health-preserving competence of future primary school teachers in the process of professional training in the context of educational risks, the experience of practical training of future teachers in teaching the discipline "Physical Culture with Teaching Methods" is analyzed. It is determined that the realization of health protection tasks occurs through the creation of safe health conditions for children during school and after school hours.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальна компетентність, вчитель початкових класів, професійна підготовка, освітні ризики, безпечне освітнє середовище, фізичне виховання, health-preserving competence, primary school teacher, professional training, educational risks, safe educational environment, physical education
Цитування
Науменко Н. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах освітніх ризиків / Н. Науменко, А. Козлов // Новий Колегіум. – 2024. – № 1 (113). – С. 70–76.