«ДЕКЛАРАЦІЯ БЕЗПЕКИ ШКІЛ»: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження пов’язана з існуванням військового конфлікту між Росією та Україною на Сході, який впливає на реалізацію права дітей на освіту, їх безпеку. Декларація безпеки шкіл вимагає надання конкретних рекомендацій щодо її впровадження і реалізації. Тому необхідною є розробка наукових підходів і конкретних шляхів реалізації Декларації в системі освіти України, враховуючи при цьому існуючі зарубіжні розробки та інтегруючи їх на рівні закладу освіти, громади, регіону, країни. Проведений теоретичний аналіз існуючих досліджень розкриває лише окремі напрями впровадження Декларації безпеки шкіл, дослідження не стосуються прямо військового конфлікту, системи освіти, роботи педагогічних працівників в умовах конфлікту для реалізації права дітей на освіту і забезпечення їх безпеки. Метою статті є визначення наукових підходів і шляхів реалізації Декларації безпеки шкіл в практичній роботі педагогічних працівників закладів освіти. Нами було в якості методології дослідження обрано гносеологічний, прагматичний, проблемно-орієнтований наукові підходи, дитиноцентризм, які скеровували дослідження на з’ясування шляхів впровадження Декларації безпеки шкіл в заклади освіти України. Визначено, що науковими підходами в теорії педагогіки, які можуть стати основою для системної протидії небезпеці в освіті для дітей силами педагогічних працівників є: миробудівництво і педагогіка ненасилля, допомога для самодопомоги як самозахист і навчання безпечній поведінці дітей, ризико-орієнтований підхід, освіта, чуттєва до конфлікту. Кожен з цих підходів має різні функції і шляхи реалізації на практиці: 1) миробудівництво і педагогіка ненасилля: як школи, дружні до дитини; щасливе освітнє середовище, універсальний дизайн; медіація, служби посередництва; технології педагогіки ненасилля; миробудівна позиція педагогів; робота з батьками щодо допомоги в забезпеченні безпеки шкіл; профілактика і протидія буллінгу в школах; 2) допомога для самодопомоги як самозахист і безпечна поведінка; критичне мислення і вміння прийняття рішень; навчання поведінці в конфлікті, протидії маніпуляціям; 3) ризико-орієнтований підхід як паспорт безпеки закладу освіти; навчання визначенню ризиків і небезпек для дітей з урахуванням контексту і динаміки конфлікту; заходи щодо охорони території, попередження небезпек, усунення ризиків для дітей тощо; 4) освіта, чуттєва до конфлікту як стандарти і стратегії її впровадження. The relevance of the study is related to the existence of military conflict between Russia and Ukraine, which affects the realization of the right of children to education and their safety. The Declaration of School Safety requires specific guidance on its implementation and realization. Therefore, it is necessary to develop scientific approaches and ways of implementing the Declaration in the education system of Ukraine, taking into account the existing developments and integrating them into the education system at the level of the educational establishment, community, region, and country. Conducted theoretical analysis of existing research reveals only some areas of implementation of the Declaration of School Safety, the studies do not directly relate to the military conflict, the education system, the work of pedagogical workers in the conflict to realize the right of children to education and ensure their safety. The purpose of the article is to determine the scientific approaches and ways of implementing the Declaration of School Safety in the practical work of the pedagogical staff of educational institutions. We have chosen epistemological, pragmatic, problem-oriented scientific approaches, child-centrism as the research methodology, which has directed research to find out ways to implement the Declaration of School Safety in Ukrainian educational institutions. It is determined that the scientific approaches in the theory of pedagogy, which can be the basis for systematic counteracting the dangers in education for children by pedagogical workers are: peace building and pedagogy of nonviolence, assistance for self-help as self-defense and teaching safe behavior of children, risk-taking, risk-taking before the conflict. Each of these approaches has different functions and ways of putting it into practice: 1) peace building and non-violence pedagogy: as child-friendly schools; happy educational environment, universal design; mediation, mediation services; technologies of pedagogy of non-violence; peace building position of teachers; working with parents to help with school safety; prevention and counteraction of bullying in schools; 2) self-help assistance as self-defense and safe behavior; critical thinking and decision-making skills; training in conflict behavior, counteracting manipulation. 3) the risk-oriented approach as a passport of the educational institution; training in identifying risks and dangers for children, taking into account the context and dynamics of the conflict; territory protection measures, hazard prevention, risk elimination for children and more. 4) education that is sensitive to conflict as standards and strategies for its implementation.
Опис
Ключові слова
Декларація безпеки шкіл, самозахист, безпечна поведінка, освіта, конфліктно-орієнтований підхід, ризико-орієнтований підхід, педагогіка ненасильства, паспорт безпеки закладу освіти, школа, дружня до дітей, посередництво, миробудування, ризики та небезпеки, атестація вчителів, самодопомога, School security Declaration, self-defense, safe behavior, education, conflict-sensitive, risk-oriented approach, non-violence pedagogy, school safety passport, school, child-friendly, mediation, peace building, risks and dangers, Certification teachers training, self-help
Цитування
Трубавіна І. М. "Декларація безпеки шкіл": шляхи впровадження в систему освіти України / І. М. Трубавіна, Л. С. Рибалко, С. О. Каплун // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків, 2019. – Вип. 52. – С. 69–86. – DOI: 10.34142/2312-1548.2019.52.05