Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінація

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Монографія присвячена дослідженню губристичної мотивації суб’єкта діяльності. В роботі подано теоретичний огляд проблеми губристичної мотивації та її детермінації, розкрито її значення у прагненні до самоствердження, підтвердження власної значущості та збереження самоповаги. Розроблено комплекс психодіагностики суб’єкта навчальної, навчально-професійної та трудової діяльності. Показано роль губристичних мотивів у становленні мотивації провідної діяльності та позитивної Я-концепції суб’єкта діяльності, виявлено регулятивні, когнітивні, емоційні та поведінкові пре диктори губристичних мотивів досягнення переваги та досокналості. Для викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей. Монография посвящена исследованию губристической мотивации субъекта деятельности. В работе представлены теоретический обзор проблемы губристической мотивации и ее детерминации, раскрыто ее значение в стремлении к самоутверждению, подтверждение собственной значимости и сохранения самоуважения. Разработан комплекс психодиагностики субъекта учебной, учебно-профессиональной и трудовой деятельности. Показана роль губристических мотивов в становлении мотивации ведущей деятельности и положительной Я-концепции субъекта деятельности, выявлены регулятивные, когнитивные, эмоциональные и поведенческие пре дикторы губристических мотивов достижения преимущества и досокналости. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей.
Опис
Ключові слова
губристична мотивація, суб'єкт діяльності, саморегуляція, особистість, навчальна діяльність, трудова діяльність, губристическая мотивация, субъект деятельности, саморегуляция, личность, учебная деятельность, трудовая деятельность, hubristic motivation, subject of activity, self-regulation, personality, learning activities, labor activity
Цитування
Фоменко К. І. Психологія губристичної мотивації: феноменологія, структура, детермінація : [монографія] / К. І. Фоменко. – Харків : ХНПУ, 2018. – 482 с.