Developing future foreign language teachers’ professional competence by creating a favorable educational environment

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Гельветика
Анотація
A favorable educational environment in the context of a higher educational institution contributes to the efficient training of future specialists and the development of their professional competence. It is a set of specially created circumstances, tools, and activities in the educational process, which enhance students` motivation and contribute to their academic achievements. The paper analyzes and substantiates the efficiency of a favorable educational environment in the educational process and its influence on developing the professional competence of future specialists, namely future foreign language teachers as in modern society, an individual needs to be able to acquire new means and methods of teaching and learning form various internal and external sources. The scientific research conducted in this paper allowed us to identify the following prerequisites for the formation of a favorable educational environment: organization of a motivating educational environment; organization of students’ reflective activity on the process and the results of their individual and group work as; the use of interactive teaching methods that stimulate the development of independence, critical thinking, teamwork skills; the use of ICT for increasing students’ engagement in the educational process. Creating a favorable educational environment is a key element in student-centered learning providing the teachers and lecturers with the opportunity to vary the work, diversify the materials and tools for teaching and learning and make the monitoring process easier and more efficient. In the paper, it is proved that for future teachers, especially foreign language teachers, developing professional competence during the study is vital as they will have an opportunity to gain the necessary experience to start their future career being already equipped with the skills and methods, strategies and tools for developing their students’ communicative competence. Сприятливе освітнє середовище у закладі вищої оствіти сприяє ефективній підготовці майбутніх спеціалістів та розвитку їхньої професійної компетентності. Це сукупність спеціально створених умов, засобів і заходів у освітньому процесі, які підвищують мотивацію студентів і сприяють їхнім навчальним досягненням. У статті проаналізовано та обґрунтовано ефективність сприятливого освітнього середовища в освітньому процесі та його вплив на формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів, а саме майбутніх учителів іноземної мови, оскільки в сучасному суспільстві здобувач потребує вміння оволодівати новими засобами та методами навчання, що формують різні внутрішні та зовнішні джерела. Наукове дослідження, проведене в даній роботі, дозволило виділити наступні передумови формування сприятливого освітнього середовища: організація мотивуючого освітнього середовища; організація рефлексивної діяльності студентів щодо процесу та результатів їхньої індивідуальної та групової роботи; використання інтерактивних методів навчання, що стимулюють розвиток самостійності, критичного мислення, навичок командної роботи; використання ІКТ для підвищення залученості студентів у освітній процес. Створення сприятливого освітнього середовища є ключовим елементом студентоцентрованого навчання, що дає вчителям і викладачам можливість урізноманітнити роботу, матеріали та інструменти для викладання та навчання, а також зробити процес моніторингу легшим і ефективнішим. У роботі доведено, що для майбутніх учителів, особливо вчителів іноземних мов, розвиток професійної компетентності під час навчання є життєво важливим, оскільки вони матимуть можливість отримати необхідний досвід, щоб розпочати свою майбутню кар’єру, вже озброєні навичками та методами, стратегіями та інструментами для розвитку комунікативної компетентності своїх учнів.
Опис
Ключові слова
learner autonomy, responsibility, educational environment, study motivation, reflection, навчальна автономія, відповідальність, освітнє середовище, мотивація до навчання, рефлексія
Цитування
Chekhratova O. Developing future foreign language teachers’ professional competence by creating a favorable educational environment / O. Chekhratova, T. Pohorielova // Актуальнi питання гуманiтарних наук : міжвуз. зб. наук пр. молодих вчених / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 51, т. 2. – С. 730–737.