Навчально-методичний посібник "Безпека існування людини в навколишньому середовищі"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник призначений для використання студентами з дисципліни "Безпека існування людини в навколишньому середовищі" – обов’язкової у навчальному плані підготовки здобувачів освітнього рівня бакалавр. Видання містить: конспект лекцій; комплекс необхідних матеріалів для проведення практичних (семінарських) занять; теми для самостійної роботи; тести для самоконтролю і самоперевірки знань; додатковий матеріал для підготовки до занять і організації самостійної роботи до модуля 1. Цивільний захист. Для студентів вищих навчальних закладів педагогічного спрямування. Учебно-методическое пособие предназначено для использования студентами по дисциплине "Безопасность существования человека в окружающей среде" - обязательной в учебном плане подготовки соискателей образовательного уровня бакалавр. Издание содержит конспект лекций; комплекс необходимых материалов для проведения практических (семинарских) занятий; темы для самостоятельной работы; тесты для самоконтроля и самопроверки знаний; дополнительный материал для подготовки к занятиям и организации самостоятельной работы к модулю 1. Гражданская защита. Для студентов высших учебных заведений педагогического направления. The educational-methodical manual is intended for use by students in the discipline "Safety of human existence in the environment" - mandatory in the curriculum for the preparation of applicants for the educational level of bachelor. The edition contains lecture notes; a set of necessary materials for conducting practical (seminar) classes; topics for independent work; tests for self-control and self-examination of knowledge; additional material for preparing for classes and organizing independent work for module 1. Civil protection. For students of higher educational institutions of the pedagogical direction.
Опис
Ключові слова
безпека існування людини, навколишнє середовище, навчальні посібники, здобувачі вищої освіти, самостійна робота студентів, цивільний захист, надзвичайні ситуації, безопасность существования человека, окружающая среда, учебные пособия, соискатели высшего образования, самостоятельная работа студентов, гражданская защита, чрезвычайные ситуации, safety of human existence, environment, textbooks, applicants for higher education, independent work of students, civil protection, emergencies
Цитування
Навчально-методичний посібник "Безпека існування людини в навколишньому середовищі. Модуль 1. Цивільний захист" [Електронний ресурс] : для студ. пед. закл. вищ. освіти / С. В. Бережна, М. В. Васильєва, В. О. Микитюк, С. О. Микитюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 184 с. : іл.