Воднева енергетика та перспективи її розвитку в економіці України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України; видавничий дім "Інжек"
Анотація
Метою статті є оцінка переваг і недоліків водневої енергетики та перспектив її розвитку в Україні. Виділено переваги водню, які обумовлюють розвиток водневої енергетики: зручність у використанні, безмежність запасів у навколишньому середовищі, енергоефективність. Також ви- робництво «зеленого» водню є вирішенням проблеми з надлишковим виробництвом енергії альтернативною енергетикою та зручним способом балансування виробництва електроенергії в енергосистемі країн-виробників. До недоліків водневої енергетики віднесено таке: висока вартість виробництва «зеленого» водню на сучасному етапі розвитку енергетики; горючість і небезпечність при контакті з повітрям; значні технічні проблеми, які виникають при зберіганні та транспортуванні водню як енергоносія. Аналіз планів розвинених країн загалом і ЄС зокрема з розви- тку водневої енергетики та їх реалізації свідчить, що політика національних урядів та ЄС привела до зростання обсягів інвестицій у галузь, збіль- шення масштабів проєктів, що реалізуються та до здешевлення обладнання для виробництва «зеленого» водню. Проведений аналіз свідчить, що з урахуванням високих цін на енергоносії, здешевлення електроенергії з відновлювальних джерел енергії й обладнання для водневої енергетики водень стане конкурентоспроможним на 12 національних ринках до 2030 р., а в багатьох інших країнах – до 2050 р. Аналіз програм розвитку водневої енергетики ЄС свідчить про важливу роль України в розвитку відповідної галузі в Європі. Виділено такі перспективні ефекти для еконо- міки України: зменшення залежності від імпорту традиційних енергоносіїв; підвищення збалансованості роботи енергетичної системи країни; можливість змінити роль газотранспортної системи України для енергетичного ринку Європи; створення нової експортної галузі за фінансової та технічної підтримки ЄС; створення внутрішнього ринку «зеленого» водню в країні та нових робочих місць. The purpose of the article is to assess the advantages and disadvantages of hydrogen energy and the prospects for its development in Ukraine. The advantages of hydrogen, which determine the development of hydrogen energy are allocated: ease of use, infinity of reserves in the environment, energy efficiency. Also, the production of «green» hydrogen is a solution to the problem of excessive energy production by alternative energy and a convenient way to balance electric energy production in the power system of the producing countries. The disadvantages of hydrogen energy include the following: the high cost of producing «green» hydrogen at the present stage of energy development; flammability and danger in contact with air; significant technical problems that arise during the storage and transportation of hydrogen as an energy carrier. The analysis of the plans of developed countries in general and the EU in particular for the development of hydrogen energy and their implementation shows that the policies of national governments and the EU have led to an increase in investment in the industry, an increase in the scale of projects being implemented and a reduction in the cost of equipment for the production of «green» hydrogen. The carried out analysis shows that taking into account high energy prices, cheaper electric energy from renewable energy sources and equipment for hydrogen energy, hydrogen will become competitive in 12 national markets by 2030, and in many other countries – by 2050. The following promising effects for the Ukrainian economy are highlighted: reducing dependence on imports of traditional energy carriers; improving the balance of the country’s energy system; the opportunity to change the role of Ukraine’s gas transmission system for the European energy market; creation of a new export industry with financial and technical support from the EU; creation of a domestic market for «green» hydrogen in the country along with opportunity for new jobs.
Опис
Ключові слова
воднева енергетика, «зелений» водень, переваги та недоліки «зеленого» водню, стратегія ЄС з розвитку водневої енергетики, вплив на економіку України, hydrogen energy, «green» hydrogen, advantages and disadvantages of «green» hydrogen, the EU strategy for the development of hydrogen energy, impact on the economy of Ukraine
Цитування
Зеленько О. О. Воднева енергетика та перспективи її розвитку в економіці України / О. О. Зеленько, Т. Г. Гуцан, І. В. Осьмірко // Бізнес Інформ. – 2022. – № 8. – С. 20–26.