Конструювання пролетарської ідентичності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
Єдино можливим студентом у радянській державі могла бути лише молода людина, яка походила із робітничо-селянського середовища чи із верств населення, які мали маргінальний статус при попередньому режимі і намагалися ототожнювати себе з "пролетаріатом". Цю категорію радянського дискурсу потрібно було пристосувати до своєї біографії, оскільки вона означала не реально існуючу статусну групу, що мала об’єктивні соціальні характеристики, а можливість представити себе в тій чи іншій якості. Вихідці із "соціально-ворожого" середовища, незважаючи на дискредитаційну політику у відношенні до них, вимушені були різними шляхами долати перешкоди на своєму шляху, у тому числі і для отримання вищої освіти. Розповсюдженим явищем стало приховування свого соціального походження шляхом отримання фальшивих документів. Тому у ВНЗ постійно залишалася значна частина цієї категорії молоді. Гарантіями успіху могли стати характерна зовнішність і стиль поведінки — мова, особливо майстерність оволодіння офіційним дискурсом, участь у громадському житті, різноманітних кампаніях тощо. Знакова сутність при цьому не завжди відповідала внутрішньому змісту, але вона повинна була постійно демонструвати оточенню саме революційну сутність нового студентства. Від майстерності маневрування часто залежали не лише успішність інтеграції в радянське суспільство, а й саме життя людини. She was the only possible student in the Soviet state to be only a young person who came from a worker-peasant background environment or from the population strata that had a marginal status at the previous regime and tried to identify themselves with the "proletariat". This category of Soviet discourse had to be adapted to his biography, since it did not mean a real status one a group that had objective social characteristics, and the opportunity to present oneself in one capacity or another. People from the "socially hostile" environment, despite the discrediting policy in relation to them, were forced to overcome obstacles on their way in different ways way, including for obtaining higher education. Widespread hiding one's social origin became a phenomenon obtaining false documents. That is why she always stayed at the university a large part of this category is young. They could become guarantees of success characteristic appearance and style of behavior — language, especially mastery of official discourse, participation in public life, various campaigns, etc. At the same time, the iconic essence is not always corresponded to the internal content, but it had to be constant to demonstrate to the environment the revolutionary essence of the new studentship. Not only success often depended on the skill of maneuvering integration into Soviet society, but also human life itself.
Опис
Ключові слова
пролетарська ідентичність, студентство, студенти, студентське життя, proletarian identity, studentship, students, student life
Цитування
Рябченко О. Л. Конструювання пролетарської ідентичності / О. Л. Рябченко // Нариси повсякденного життя Радянської України в добу НЕПу (1921–1928 рр.) : колективна монографія : в 2 ч. – Ч. 2 / Ін-т іст. України НАН України ; [відп. ред. С. В. Кульчицький]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2010. – С. 107–125.