Баланс інтересів як засада сучасного правового регулювання трудових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що норми сучасного трудового права мають відображати власні інтереси тих суб’єктів, відносини за участю яких, воно регулює. Такими суб’єктами є працівник і роботодавець. Зважаючи на часткову різновекторність їх інтересів, у приведенні їх до спільного знаменника визначальну роль грає соціальний діалог, елементи якого закладені для використання на всіх етапах нормотворення. В статье рассмотрено, что нормы современного трудового права должны отражать собственные интересы тех субъектов, отношения с участием которых оно регулирует. Такими субъектами есть работник и работодатель. Ввиду частичной разновекторности их интересов, в приведении их к общему знаменателю определяющую роль играет социальный диалог, элементы которого заложены для использования на всех этапах нормообразования. The article considers that the norms of modern labor law should reflect the interests of those entities with which it regulates relations. Such entities are the employee and the employer. Given the partial diversity of their interests, social dialogue plays a decisive role in bringing them to a common denominator, the elements of which are laid down for use at all stages of rule-making.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудові відносини, трудовий договір, соціальний діалог, аспірантські роботи, трудовое право, трудовые отношения, трудовой договор, социальный диалог, аспирантские работы, labor law, work in blue, labor contract, social dialogue, postgraduate work
Цитування
Гапочка К. В. Баланс інтересів як засада сучасного правового регулювання трудових відносин / К. В. Гапочка // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 158–160.