ПІДГОТОВКА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-01-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях представлено процедуру підготовки, вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з педагогіки за спеціальністю 013 – Початкова освіта. У матеріалах наведено методику написання курсової роботи, в основу яких покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення структурних елементів курсової роботи. Методичні рекомендації розроблено на основі нормативних документів і «Положення про випускну кваліфікаційну роботу здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди». Призначено для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання зі спеціальності 013 – Початкова освіта. The methodological recommendations present the procedure for preparing, requirements for the content and design of a term paper in pedagogy in the speciality 013 - Primary Education. The materials provide a methodology for writing a term paper, based on the requirements of regulatory documents (state standards) for the design of structural elements of a term paper. The methodological recommendations are developed on the basis of regulatory documents and the "Regulations on the final qualification work of applicants for the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education of H.S. Skovoroda Kharkiv National University of Economics". It is intended for teachers of higher education institutions and applicants for the first (bachelor's) level of higher education of the second year of study in the speciality 013 - Primary Education.
Опис
Ключові слова
курсова робота, освітній процес, здобувачі вищої освіти, факультет початкового навчання, course work, educational process, higher education students, faculty of primary education
Цитування
Довженко Т. Підготовка та оформлення курсової роботи з педагогіки : метод. рек. (для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти другого року навчання зі спец. 013 – Початкова освіта) / Т. Довженко, І. Небитова, В. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 51 с.