Методичні рекомендації з курсу "Психологія"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Психологія» та містять перелік основних теоретичних питань, питань для самостійного вивчення, практичних завдань, питань для самоконтролю знань студентів з тем дисципліни та рекомендовану літературу. Methodological recommendations are designed in accordance with the program of the discipline «Psychology» and contain a list of basic theoretical issues, questions for independent study, practical assignments, questions for self-monitoring of students' knowledge on the topics of the discipline and recommended literature.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, самостійна робота, психологія, methodological guidelines, independent work, psychology
Цитування
Методичні рекомендації з курсу "Психологія" [Електронне видання] : для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / І. І. Дорожко, Л. В. Туріщева, С. О. Микитюк [та ін. ; за заг. ред. І. І. Дорожко] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 68 с.