ДОВІДНИК З ПОВНОЦІННОЇ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Анотація
У довіднику представлено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі усіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин і птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кросів та одержання високоякісної продукції. Довідник призначено для практичного використання керівниками і спеціалістами тваринницьких комплексів, агрофірм, фермерів, консультантів, спеціалістами комбікормових заводів, працівниками наукових установ. Він може використовуватись викладачами та студентами середніх та вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю в якості посібника з годівлі сільськогосподарських тварин і птиці. В справочнике представлены детализированные нормы, рационы и технологии биологически полноценного кормления всех половозрастных групп сельскохозяйственных животных и птиц для достижения генетического потенциала продуктивности, воспроизводительной способности, профилактики нарушений пищеварения, алиментарных заболеваний, иммунодефицита, продление продуктивного долголетия животных отечественных пород и кроссов и получения высококачественной продукции. Справочник предназначено для практического использования руководителями и специалистами животноводческих комплексов, агрофирм, фермеров, консультантов, специалистами комбикормовых заводов, работниками научных учреждений. Он может использоваться преподавателями и студентами средних и высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля в качестве пособия по кормлению сельскохозяйственных животных и птицы.
Опис
Ключові слова
норми, раціони, технології, годівля сільськогосподарських тварин, птиця, довідники, нормы, рационы, технологии, кормление сельскохозяйственных животных, птицы, справочники, norms, rations, technologies, feeding of farm animals, birds, reference books
Цитування
Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин / І. І. Ібатуллін, М. І. Бащенко, О. М. Жукорський та ін. ; НААН України, Ін-т тваринництва НААН, М-во аграрної політики України ; ред. І. І. Ібатуллін, О. М. Жукорський. – Київ : Аграрна наука , 2016. – 300 с.