УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ІГРАШКИ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто українські народні іграшки як засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку. Ігрова діяльність в період дошкільного віку акумулює в собі безліч видів занять доступних для дитячого усвідомлення, тому виступає важливим чинником у всебічному розвитку дитини. Зазначено, що застосування народної іграшки через рухливі ігри надає процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку загальнорозвиваючий характер, значно підвищують емоційність виконання фізичних рухів, формують стійке позитивне ставлення дошкільників до занять фізичною культурою, моральновольові якості особистості. The publication examines Ukrainian folk toys as a means of physical education of preschool children. Play activities during the preschool age accumulate many types of activities accessible to children's awareness, therefore it is an important factor in the comprehensive development of a child. It is noted that the use of folk toys through mobile games gives the process of physical education of preschool children a generally developing character, significantly increases the emotionality of performing physical movements, forms a stable positive attitude of preschoolers to physical education, moral and willful personality qualities.
Опис
Ключові слова
українські народні іграшки, ігрова діяльність, фізичне виховання, діти дошкільного віку, студентські роботи, Ukrainian folk toys, play activities, physical education, preschool children, student works
Цитування
Козачок Є. М. Українські народні іграшки як засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку / Є. М. Козачок, М. В. Кордубан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 147–149.