ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ГУРТКОВУ РОБОТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено включення дітей із мовленнєвими порушеннями у гурткову роботу. Гурткова робота є потужним засобом виховного впливу, бо сприяє виявленню та розвитку в дітей їхніх здібностей і талантів. До роботи у гуртках початкового рівня позашкільної освіти важливо залучати якомога більше дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами. Зазначено, що у роботі з дитиною з порушенням мовлення керівник гуртка має зважати на ті рекомендації фахівців, які даються ними стосовно умов та особливостей організації діяльності такої дитини на заняттях гуртка естетично-художнього або оздоровчого напряму. Включення дитини з порушенням мовлення у гурткову роботу має спиратися на індивідуальний підхід, що ураховує особливості фізичного, психічного розвитку дитини, особливості її мовленнєвих функцій, стан емоційно-вольової сфери, а також інтереси, вподобання самої дитини. The publication examines the inclusion of children with speech disorders in group work. Group work is a powerful means of educational influence, because it contributes to the discovery and development of children's abilities and talents. It is important to involve as many children as possible, including children with special educational needs, to work in elementary level extracurricular education groups. It is noted that when working with a child with a speech disorder, the group leader should take into account the recommendations of specialists given by them regarding the conditions and peculiarities of the organization of such a child's activities in classes of an aesthetic-artistic or health-oriented group. The inclusion of a child with a speech disorder in group work should be based on an individual approach that takes into account the peculiarities of the child's physical and mental development, the peculiarities of his speech functions, the state of the emotional and volitional sphere, as well as the interests and preferences of the child himself.
Опис
Ключові слова
позашкільна освіта, мовленнєвий розвиток, гурткова робота, діти з особливими потребами, extracurricular education, speech development, group work, children with special needs
Цитування
Шеремет М. К. Психолого-педагогічні засади проблеми включення дітей із мовленнєвими порушеннями у гурткову роботу / М. К. Шеремет, Н. М. Голуб // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 186–190.