Погляди С. Миропольського на підготовку вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Научен хронограф» ЕООД
Анотація
Стаття присвячена педагогічної діяльності Сергія Іринеєвича Миропольського – провідного ідеолога та практика церковно-парафіяльної школи, який працював протягом усього життя над історичним й педагогічним обґрунтуванням цього типу навчальних закладів, а також здійснював методичну підготовку та навчання вчителів. Ретроспективно викладаються його погляди та наводяться факти біографії. Вагомий внесок Сергія Іринеєвича Миропольського, його учнів та послідовників у теоретичний фундамент системи педагогічної освіти стає ще більш значущим в умовах демократизації та гуманізації сучасного суспільства. На основі аналізу історико-педагогічної літератури розкрито погляди С. Миропольського на шляхи підготовки вчителів. Щодо ролі учителя у вихованні писали багато педагогів та громадських діячів Всі вони без винятку розуміли, який величезний вплив має вчитель на дитину, особливо у молодшому шкільному віці, тому робили висновок про те, що підготовкою вчителів повинні займатися спеціально підготовлені фахівці. У статті показано, що накопичені у вітчизняній педагогічній спадщині ідеї і досвід С. Миропольського становить практичну цінність для якісного оновлення навчально-виховного процесу вищих закладів педагогічної освіти в сучасних умовах. Статья посвящена педагогической деятельности Сергея Иринеевича Миропольский - ведущего идеолога и практика церковно-приходской школы, который работал в течение всей жизни над историческим и педагогическим обоснованием этого типа учебных заведений, а также осуществлял методическую подготовку и обучение учителей. Ретроспективно излагаются его взгляды и приводятся факты биографии. Большой вклад Сергея Иринеевича Миропольский, его учеников и последователей в теоретический фундамент системы педагогического образования становится еще более значимым в условиях демократизации и гуманизации современного общества. На основе анализа историко-педагогической литературы раскрыты взгляды С. Миропольский на пути подготовки учителей. О роли учителя в воспитании писали многие педагоги и общественных деятелей Все они без исключения понимали, какое огромное влияние имеет учитель на ребенка, особенно в младшем школьном возрасте, поэтому делали вывод о том, что подготовкой учителей должны заниматься специально подготовленные специалисты. В статье показано, что накопленные в отечественной педагогическом наследии идеи и опыт С. Миропольского составляет практическую ценность для качественного обновления учебно-воспитательного процесса высших учебных педагогического образования в современных условиях.The article is devoted to the pedagogical activity of Sergey I. Miropolsky, the leading ideologist and practitioner of the parish school, who worked throughout his life on the historical and pedagogical justification of this type of educational institutions, as well as carried out methodological training and training of teachers. Retrospectively his views are stated and the facts of the biography are given. A significant contribution of Sergey Miropolsky Irineevich, his disciples and followers in the theoretical Foundation of the system of pedagogical education becomes even more important in terms of democratization and humanization of modern society. Based on the analysis of historical and pedagogical literature, S. Miropolsky’s views on the way of teacher training are revealed. On the role of teachers in education wrote many teachers and public figures, all of them without exception understood what a huge impact the teacher has on the child, especially in primary school age, so concluded that the training of teachers should be engaged in specially trained professionals. The article shows that the ideas and experience accumulated in the national pedagogical heritage. Miropolsky is of practical value for the qualitative renewal of the educational process of higher educational institutions in modern conditions.
Опис
Ключові слова
освіта, педагогічна спадщина, Миропольський С., підготовка вчителів, церковно-парафіяльні школи, народні школи, методи самоосвіти учителів, образование, педагогическое наследие, Миропольский С., подготовка учителей, церковно-приходские школы, народные школы, методы самообразования учителей, education, pedagogical heritage, Miropolsky S., teacher training, церковно-приходские школы, folk schools, methods of self-education of teachers
Цитування
Васильєва С. О. Погляди С. Миропольського на підготовку вчителів / С. О. Васильєва, Н. О. Агаркова // Балканско научно обозрение. – 2018. – № 1. – С. 21–24