Теоретичні і методичні основи образотворчого мистецтва

Анотація
Навчальний посібник «Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва» розрахований на вивчення та ознайомлення здобувачамидругого (магістерського) рівня вищої освіти окремих дисциплін, що викладаються по кафедрі образотворчого мистецтва ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У посібнику міститься інформація щодо самостійної, практичної й творчої діяльності. Навчальний посібник призначений для вивчення сучасних мистецьких практик, графіки, живопису, малюнку, новітніх медіа-практик, теорії і історії мистецтва. The textbook "Theoretical and Methodological Foundations of the Visual Arts The textbook "Theoretical and Methodological Foundations of Visual Art" is designed for the study and acquaintance of candidates for a second (master's) degree (master) level of higher education in individual disciplines taught at the Department of Fine Arts KNPU named after G. Skovoroda. The manual contains information on independent, practical and creative Activities. The textbook is intended for studying modern art practices, graphics, painting, drawing, the latest media practices, theory and history of art theory and history.
Опис
Ключові слова
образотворче мистецтво, малюнок, станковий живопис, мистецтвознавство, композиція, декоративно-прикладне мистецтво, графічне мистецтво, навчально-методичні посібники, visual art, picture, easel painting, art studies, composition, arts and crafts, graphic art, teaching aids
Цитування
Теоретичні і методичні основи образотворчого мистецтва : навч.-метод. посіб. для здобувачів другого освіт. рівня (магістр) спец. 014 "Середня освіта. Образотворче мистецтво" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [ за заг. ред. Т. В. Паньок]. – Харків : [б. в.], 2022. – 78 с. : іл.