РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ КАЗКОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто пізнавальну діяльність дітей молодшого шкільного віку із інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії. Діти молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями не в змозі самостійно засвоювати особливості у структурах казки: давати адекватну оцінку подіям, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, характеризувати мотиви вчинків персонажу тощо. Тому варто розвивати та формувати емоційно-осмислене сприйняття казок опором на їх виразність, образність та спеціально підібрану наочність. The publication deals with the cognitive activity of primary school children with intellectual disabilities by means of fairy tale therapy. Primary school children with intellectual disabilities are not able to able to independently learn the features in the structures of fairy tales: to give an adequate assessment of events, establish cause and effect relationships, characterise the motives of the character's actions, etc. Therefore, it is necessary to develop and form emotionally meaningful perception of fairy tales based on their expressiveness, imagery and specially selected visuals.
Опис
Ключові слова
пізнавальна діяльність, казкотерапія, інтелектуальні порушення, діти молодшого шкільного віку, діти з особливими потребами, cognitive activity, fairy tale therapy, intellectual disabilities, primary school children, children with special needs
Цитування
Плугатарьова Д. І. Розвиток пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку із інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії / Д. І. Плугатарьова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 509–513.