Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки фахівця до формування відповідального батьківства старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства в учнів старших класів. Розкрито важливість приділення уваги формуванню відповідального батьківства старшокласників, зумовлену психо-віковими і сучасними особливостями учнів. Актуалізовано необхідність організації цілеспрямованої, комплексної, систематичної роботи різних фахівців у напрямі забезпечення ефективності соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників. Розкрито потенційні можливості різних суб᾽єктів, в координації діяльності яких провідне місце належить соціальному педагогу закладу освіти. Зважаючи на його роль, з᾽ясовано нагальну потребу у забезпеченні підготовки майбутніх фахівців до розроблення і реалізації програми соціально-педагогічної діяльності з формування відповідального батьківства старшокласників. The article substantiates the relevance of the problem of professional training of future social workers for socio-pedagogical activities on the formation of responsible parenthood in high school students. The importance of paying attention to the formation of responsible parenting of high school students, determined by the psycho-age and modern characteristics of students, is revealed. The need to organize purposeful, complex, systematic work of various specialists in the direction of ensuring the effectiveness of socio-pedagogical activities on the formation of responsible parenting of high school students has been updated. The potential opportunities of various subjects are revealed, in the coordination of whose activities the leading place belongs to the social pedagogue of the educational institution. Taking into account his role, the urgent need to ensure the training of future specialists for the development and implementation of a program of sociopedagogical activities on the formation of responsible parenthood of high school students has been identified.
Опис
Ключові слова
відповідальне батьківство, старшокласник, соціально-педагогічна діяльність, професійна підготовка, здобувач вищої освіти, соціальний педагог, responsible parenthood, high school student, socio-pedagogical activity, professional training, student of higher education, social pedagogue
Цитування
Білоцерківська О. М. Теоретико-методичні аспекти професійної підготовки фахівця до формування відповідального батьківства старшокласників / О. М. Білоцерківська, М. П. Васильєва // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 21–27.