ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто поняття проблемної технології навчання, яка спрямована на розвиток комунікативної компетентності учня, активне здобуття знань та розвиток навичок, а також стимулювання самостійної та активної пізнавальної діяльності. Уточнено можливості та переваги застосування методів проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах, а також виявлення особливостей їх впровадження, враховуючи особливості психічного розвитку учнів молодшого підліткового віку. Розглянуто рекомендації щодо реалізації проблемного навчання використовуючи різні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий та дослідницький методи, запропоновано випадки, у яких їх краще використовувати при організації проблемної бесіди, роботі учнів із підручниками та додатковою літературою, під час резюмування, узагальнення висновків. Проаналізовано використання групової, та індивідуальної форми навчання під час застосування методів проблемного навчання на уроках математики. The article examines the concept of problematic learning technology, which is aimed at the development of the student's communicative competence, active acquisition of knowledge and development of skills, as well as stimulation of independent and active cognitive activity. The possibilities and advantages of using problem-based learning methods in mathematics lessons in grades 5-6 are clarified, as well as the specifics of their implementation, taking into account the peculiarities of the mental development of students of younger adolescence. Recommendations for the implementation of problem-based learning using various teaching methods are considered: explanatory-illustrative, partially-research and research methods, cases are proposed in which they are better to use when organizing a problem-based conversation, when students work with textbooks and additional literature, when summarizing, summarizing conclusions.
Опис
Ключові слова
проблемне навчання, молодший підлітковий вік, проблемна ситуація, проблемне завдання, проблемне питання, problem learning, younger adolescence, problem situation, mathematics lessons, problematic task, educational problem
Цитування
Кафтанова О. Особливості застосування методів проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах / О. Кафтанова, О. Штонда // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 56–63.