ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ: ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник присвячений розкриттю можливостей застосування задачного підходу у навчанні шкільному курсу інформатики. Для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої педагогічної освіти, науковопедагогічних працівників закладів вищої педагогічної освіти та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти наведено теоретичні відомості до опанування навчальної дисципліни «Вибрані питання методики навчання інформатики», завдання до лабораторних робіт, питання до самоконтролю, довідникові матеріали, перелік рекомендованої літератури. The textbook is devoted to revealing the possibilities of applying the task-based approach in teaching a school course in computer science. For applicants of the second (master's) level of higher pedagogical education, research and teaching staff of higher pedagogical education institutions and pedagogical staff of general secondary education institutions, theoretical information for mastering the discipline "Selected Issues of Computer Science Teaching Methods", tasks for laboratory work, questions for self-control, reference materials, and a list of recommended literature are provided.
Опис
Ключові слова
навчання інформатики, освітній процес, підготовка магістрів, навчальний посібник, teaching informatics, educational process, training of masters, textbook
Цитування
Пономарьова Н. О. Вибрані питання методики навчання інформатики: задачний підхід [Електронне видання] : навч. посіб. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. пед. освіти, наук.-пед. працівників закл. вищ. пед. освіти та пед. кадрів закл. заг. серед. освіти / Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2024. – 96 с. : 22 рис., 26 табл.