АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування самоосвітньої компетентності особистості, що є складним, багатоетапним та тривалим процесом, який розпочинається в період шкільного навчання. Розвиток у школярів здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти – пріоритетне завдання сучасної системи освіти, а уміння навчатися впродовж життя – одна із десяти ключових компетентностей Нової української школи. Систематизовано актуальні підходи до вивчення самоосвітньої компетентності учнів базової школи. Зазначено, що існують різні погляди на розуміння сутності самоосвітньої компетентності, засновані на діяльнісному, особистісному та інтегративному підходах. Залучення зазначених підходів дозволяє визначити складові самоосвітньої компетентності та порушити проблему її цілеспрямованого формування. The publication examines the formation of self-educational competence of an individual, which is a complex, multi-stage and long-term process that begins during school teaching. The development of schoolchildren's ability for self-organization, self-development, self-education, self-education is a priority task of the modern education system, and the ability to learn throughout life is one of the ten key competencies New Ukrainian school. Current approaches to the study of self-educational competence of elementary school students are systematized. It is noted that there are different views on understanding the essence of self-educational competence, based on activity, personal and integrative approaches. Involvement of the mentioned approaches allows to determine the components self-educational competence and to solve the problem of its purposeful formation
Опис
Ключові слова
самоосвіта, самоорганізація, саморозвиток, самовиховання, компетентність, учні середньої школи, аспірантські роботи, self-education, self-organization, self-development, competence, high school students, postgraduate works
Цитування
Майстрюк І. С. Актуальні підходи до вивчення самоосвітньої компетентності учнів базової середньої школи / І. С. Майстрюк // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 51–55.