Особливості наукового дослідження проблем управління

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукове дослідження розкриває уявлення й знання студента менеджерської спеціальності про управління як науку, виявляє ступінь його готовності до самостійної практичної управлінської діяльності. Научное исследование раскрывает представление и знания студента менеджерской специальности об управлении как науку, выявляет степень его готовности к самостоятельной практической управленческой деятельности. Scientific research reveals the ideas and knowledge of the student of management specialty about management as a science, reveals the degree of his readiness for independent practical management activities.
Опис
Ключові слова
управління освітою, проблеми управління, проблемний аналіз практики, розвиток закладів освіти, проблемы управления, развитие учреждений образования, проблемный анализ практики, управления образованием, education management, management problems, problem analysis of practice, development of educational institutions
Цитування
Мармаза О. І. Особливості наукового дослідження проблем управління / О. І. Мармаза // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. : за результатами ХVІ Міжнар. наук.-прак. конф., Харків, 14–15 лист. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [ редкол.: Ю. Д. Бойчука (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 145–148.