Цифрові вміння сучасного вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Анотація
В епоху цифрових технологій підвищуються вимоги до вчителя і викладача: у педагога виникає нова роль, і суспільство очікує від нього вмінь змінюватися й адаптуватися до сучасних умов, зокрема використовувати цифрові вміння та навички (грамотність в області інформації і даних, в області комунікації і взаємодії, щодо створення цифрового контенту; щодо безпеки та вирішення проблем). В эпоху цифровых технологий повышаются требования к учителю и преподавателю: у педагога возникает новая роль, и общество ожидает от него умений меняться и адаптироваться к современным условиям, в частности использовать цифровые умения и навыки (грамотность в области информации и данных, в области коммуникации и взаимодействия, по созданию цифрового контента; безопасности и решения проблем). In the age of digital technologies, the requirements for teachers are increasing: the teacher has a new role, and society expects from him the ability to change and adapt to modern conditions, including the use of digital skills (literacy in information and data, communication and interaction, on creating digital content; on security and problem solving).
Опис
Ключові слова
цифрові вміння, вчителя, освітні інновації, новітні технології, цифровые умения, учителя, образовательные инновации, новейшие технологии, digital skills, teachers, educational innovation, the latest technology
Цитування
Веприк С. А. Цифрові вміння сучасного вчителя / С. А. Веприк // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 452–456.