Особливості розбудови цифрового освітнього середовища на засадах гуманістичної педагогіки

Анотація
У статті актуалізується роль цифрового освітнього середовища щодо формування особистості вчителя-дослідника на засадах гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського. Розглянуто особливості впливу відкритих освітніх ресурсів щодо підтримки обґрунтованих дискусій і всебічних досліджень студентів гуманітарних факультетів стосовно впровадження цифрових інновацій нового покоління. Обґрунтовано значення інноваційного курсу з цифрової грамотності майбутнього вчителя у відповідності до цивілізаційних викликів суспільства сталого розвитку. В статье актуализируется роль цифрового образовательной среды по формированию личности учителя-исследователя на основе гуманистической педагогики В. А. Сухомлинского. Рассмотрены особенности влияния открытых образовательных ресурсов по поддержке обоснованных дискуссий и всесторонних исследований студентов гуманитарных факультетов по внедрению цифровых инноваций нового поколения. Обосновано значение инновационного курса по цифровой грамотности будущего учителя в соответствии с цивилизационных вызовов общества устойчивого развития.The role of the digital educational environment in forming a teacher-researcher‟s personality based on the principles of V. O. Sukhomlinsky‟s humanistic pedagogy is actualized. The peculiarities of the open educational resources impact for the well-grounded discussions and comprehensive studies of the students of humanities faculties according to the implementation of digital innovations are considered. The importance of the innovative course on digital literacy for the future teacher‟s understanding of the civilization challenges of the sustainable development society is argued.
Опис
Ключові слова
гуманістична педагогіка, особистість, цифрова грамотність, сталий розвиток, відкриті освітні ресурси, гуманистическая педагогика, личность, цифровая грамотность, устойчивое развитие, открытые образовательные ресурсы, humanistic рedagogy, personality, sustainable development, digital literacy, open educational resources
Цитування
Особливості розбудови цифрового освітнього середовища на засадах гуманістичної педагогіки / Т. О. Олійник, В. А. Борисов, А. В. Губа, І. Д. Денисенко, А. В. Соколова // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського: матер. наук.-прак. конф., Харків, 27 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2019 – С. 86–91.