Інформаційно-комунікаційні технології як засіб ефективної підготовки майбутніх вчителів до корекційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-03-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлюється тема інформаційно-комунікаційних технологій як засобу ефективної підготовки майбутніх вчителів до корекційної роботи. У контексті побудови глобального суспільства знань якість вчителів і їх безперервний особистісний та професійний розвиток є важливими ключовими факторами для забезпечення якості освіти. З цією метою планується підготувати майбутніх вчителів до впровадження в школах концепції організації, що навчається, а також з урахуванням особливостей функціонування центрів соціальної взаємодії всіх учасників освітнього процесу (студентів, викладачів, адміністрація, батьки). Крім того, активно використовувати відкриті інформаційно-освітні ресурси, інтегрувати «горизонтальні» і «вертикальні» навчальні курси, створювати сховища дослідних і творчих проектів студентів, впроваджувати поглиблену підготовку дітей до участі в міжнародних конкурсах. В статье освещается тема информационно-коммуникационных технологий как средства эффективной подготовки будущих учителей к коррекционной работы. В контексте построения глобального общества знаний качество учителей и их непрерывное личностное и профессиональное развитие являются важными ключевыми факторами для обеспечения качества образования. С этой целью планируется подготовить будущих учителей к внедрению в школах концепции обучающейся организации, а также с учетом особенностей функционирования центров социального взаимодействия всех участников образовательного процесса (студентов, преподавателей, администрация, родители). Кроме того, активно использовать открытые информационно-образовательные ресурсы, интегрировать «горизонтальные» и «вертикальные» учебные курсы, создавать хранилища исследовательских и творческих проектов студентов, внедрять углубленную подготовку детей к участию в международных конкурсах. The article covers the topic of information and communication technologies as a means of effectively preparing future teachers for remedial work. In the context of building a global knowledge society, the quality of teachers and their continuous personal and professional development are important key factors for ensuring the quality of education. To this end, it is planned to prepare future teachers for introducing the concept of a learning organization in schools, as well as taking into account the peculiarities of the functioning of the centers of social interaction of all participants in the educational process (students, teachers, administration, parents). In addition, actively use open information and educational resources, integrate “horizontal” and “vertical” training courses, create repositories of research and creative projects of students, introduce in-depth training of children to participate in international competitions.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, сучасна освіта, онлайн-ресурс, майбутні вчителі, информационно-коммуникационные технологии, современное образование, онлайн-ресурс, будущие учителя, information and communication technology, modern education, online resource, future teachers
Цитування
Прокопенко А. І. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб ефективної підготовки майбутніх вчителів до корекційної роботи / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник, Клаес Реймонд // Педагогіка здоров’я. Здоров’я людини в умовах ноосферогенезу : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народж. акад. В. І. Вернадського / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2013 – С. 325–329.