Менеджмент вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент вищої освіти» є формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі освітнього менеджменту; формування розуміння концептуальних основ системного управління закладами вищої освіти; дотримання принципів академічної доброчесності; прийняття ефективних управлінських рішень. Целью преподавания учебной дисциплины «Менеджмент высшего образования» является формирование у соискателей третьего (образовательно-научного) уровня современного управленческого мышления и системы специальных знаний в области образовательного менеджмента; формирование понимания концептуальных основ системного управления вузами; соблюдение принципов академической доброчестности; принятия эффективных управленческих решений. The purpose of teaching the discipline "Management of Higher Education" is the formation of applicants of the third (educational and scientific) level of modern managerial thinking and a system of special knowledge in the field of educational management; the formation of an understanding of the conceptual foundations of systemic management of universities; adherence to the principles of academic integrity; making effective management decisions.
Опис
Ключові слова
менеджмент вищої освіти, заклади вищої освіти, управлінська діяльність, здобувачі вищої освіти, самостійна робота, менеджмент высшего образования, учреждения высшего образования, управленческая деятельность, соискатели высшего образования, самостоятельная работа, higher education management, higher education institutions, management activity, higher education applicants, independent work
Цитування
Менеджмент вищої освіти : метод. рек. для семінар. занять та самост. вивч. дисципліни здобувачами освіти нееконом. спец. / А. О. Гура, Т. Г. Гуцан, О. О. Зеленько [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 112 с.