Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить матеріали інтернет-конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти. Розкриваються питання теорії та методики навчання і виховання у початковій школі, інноваційних підходів у роботі вчителя початкових класів, інклюзивного простору в освітньому процесі початкової школи, історико-педагогічних та компаративістських аспектів початкової освіти, перспективні напрями розвитку початкової ланки освіти: український і європейський досвід, провідні питання природничо-математичної та мовно-літературної галузей у початковій школі. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of the Internet conference of students of the second (master's) level of higher education in the first year of study at the Faculty of Primary Education of H.S. Skovoroda KhnPU, dedicated to current problems of primary education. The issues of theory and methods of teaching and upbringing in primary school, innovative approaches in the work of primary school teachers, inclusive space in the educational process of primary school, historical-pedagogical and comparative aspects of primary education, promising directions for the development of primary education: Ukrainian and European experience, leading issues of natural-mathematical and linguistic-literary fields in primary school. For applicants of the second (master's) level of higher education and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
навчання, виховання, початкова школа, інклюзивний простір, вчитель початкових класів, education, primary school, inclusive space, primary school teacher
Цитування
Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 108 с.