Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 74
 • Документ
  Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики. Випуск 5
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-17)
  У збірнику представлено наукові статті здобувачів другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам іноземної філології та методики навчання іноземних мов. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти. This collection contains scientific articles by postgraduate (master’s) and undergraduate students of the Faculty of Foreign Philology at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, which deal with current issues of foreign philology and methodology of foreign language teaching. It is intended for scholars, academics, postgraduate and undergraduate students.
 • Документ
  Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-20)
  У збірнику розміщено наукові праці з актуальних питань екології, морфології та біології птахів, які обговорювались під час Всеукраїнської орнітологічної конференції «Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи». Рекомендовано співробітникам наукових установ, викладачам і студентам природничих спеціальностей закладів вищої освіти. The collection contains scientific works on topical issues of ecology, morphology and biology of birds, which were discussed during the All-Ukrainian ornithological conference "Ornithological research in Ukraine: past, present and prospects". Recommended for employees of scientific institutions, teachers and students of natural sciences at higher education institutions.
 • Документ
  ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-16)
  У збірці представлено матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених за результатами оригінальних досліджень у галузі природничих наук та освіти. Метою конференції є організація ефективного міжнародного наукового співробітництва із провідними навчальними закладами України та світу; обговорення актуальних проблем природничих наук, спеціальної освіти, педагогіки здоров’язбереження, впровадження STEM та STEАM-освіти. Збірка буде цікавою для біологів, екологів, хіміків, фізиків, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти. The collection presents the materials of the international scientific conference of young scientists based on the results of original research in the field of natural sciences and education. The aim of the conference is to organise effective international scientific cooperation with leading educational institutions of Ukraine and the world; discuss topical issues of natural sciences, special education, health education, implementation of STEM and STEM education. The collection will be of interest to biologists, ecologists, chemists, physicists, specialists in the field of special and inclusive education, lecturers, teachers, and higher education students.
 • Документ
  НАУКА ТА ОСВІТА В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-16)
  У збірнику відображено тези V Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки. Він містить результати теоретичних та емпіричних досліджень молодих учених України та зарубіжжя в умовах сучасних викликів. Матеріали стануть у пригоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практикам у галузі освіти. The collection reflects the abstracts of the V International Scientific and Practical Conference for Undergraduate, Postgraduate, Doctoral Students and Young Scientists "Science and Education in the Research of Young Scientists", held at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on the occasion of the Day of Science. It contains the results of theoretical and empirical research of young scientists from Ukraine and abroad in the context of modern challenges. The materials will be useful for researchers, doctoral students, postgraduate students, teachers, masters and students of higher education institutions, and practitioners in the field of education.
 • Документ
  ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВІЙ ШКОЛІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-13)
  Збірник містить матеріали доповідей з проблем упровадження інноваційних педагогічних технологій в цифровій школі, зокрема: перспективи розвитку освіти в цифровому суспільстві, інновації в освіті, інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті, новітні тенденції у природничо-математичній освіті, актуальні проблеми підготовки та професійного розвитку сучасного педагога. Збірник розрахований на наукових і практичних працівників у галузі освіти, докторантів, аспірантів, магістрів і студентів закладів вищої освіти. The collection contains materials of reports on the problems of introducing innovative pedagogical technologies in digital school, in particular: prospects for the development of education in a digital society, innovations in education, information and communication technologies in modern education, the latest trends in science and mathematics education, current issues of training and professional development of a modern teacher. The collection is intended for researchers and practitioners in the field of education, doctoral students, postgraduate students, masters and students of higher education institutions.