Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 61
 • Документ
  Моя академічна доброчесність
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  У збірці відображені конкурсні есе здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» з нагоди Дня науки проходив з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу закладів вищої освіти. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. The collection contains competitive essays of higher education graduates of higher education institutions of Ukraine. The essay contest "My academic integrity" on the occasion of Science Day was held with the aim of popularizing academic integrity among students and outlining the prospects for the development of the corporate culture of participants in the educational process of higher education institutions. The materials will be useful to scientists, practicing educators, and students of all levels of education.
 • Документ
  Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16)
  Збірник містить матеріали інтернет-конференції здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам початкової освіти. Розкриваються питання теорії та методики навчання і виховання у початковій школі, інноваційних підходів у роботі вчителя початкових класів, інклюзивного простору в освітньому процесі початкової школи, історико-педагогічних та компаративістських аспектів початкової освіти, перспективні напрями розвитку початкової ланки освіти: український і європейський досвід, провідні питання природничо-математичної та мовно-літературної галузей у початковій школі. Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of the Internet conference of students of the second (master's) level of higher education in the first year of study at the Faculty of Primary Education of H.S. Skovoroda KhnPU, dedicated to current problems of primary education. The issues of theory and methods of teaching and upbringing in primary school, innovative approaches in the work of primary school teachers, inclusive space in the educational process of primary school, historical-pedagogical and comparative aspects of primary education, promising directions for the development of primary education: Ukrainian and European experience, leading issues of natural-mathematical and linguistic-literary fields in primary school. For applicants of the second (master's) level of higher education and teachers of higher education institutions.
 • Документ
  Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16)
  У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет-конференції здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії і методики навчання та виховання молодших школярів, питання природничо-математичної та філологічної освіти. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of abstracts of speeches at the scientific and practical internet conference of first (bachelor) level higher education graduates of the first year of study at the Faculty of Elementary Education of H. S. Skovoroda KhNPU. The materials highlight topical issues of theory and methods of teaching and education of younger schoolchildren, issues of natural, mathematical and philological education. For applicants of the first (bachelor) level of higher education and teachers of higher education institutions.
 • Документ
  Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-13)
  У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет-конференції здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії та методики навчання і виховання молодших школярів, психологічні аспекти навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку, інклюзія в початковій школі, особливості роботи з обдарованими дітьми, взаємодія та співпраця учителя, учня і батьків. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains the materials of abstracts of speeches at the scientific and practical internet conference of students of the first (bachelor) level of higher education in the second year of study at the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda KhNPU. The materials highlight topical issues of theory and methods of teaching and educating younger schoolchildren, psychological aspects of teaching and educating younger schoolchildren, inclusion in primary school, features of working with gifted children, interaction and cooperation between teachers, students and parents. For applicants of the first (bachelor) level of higher education and teachers of higher education institutions.
 • Документ
  Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-20)
  У збірнику представлено тези наукових доповідей здобувачів вищої освіти факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам іноземної філології та методики навчання іноземних мов. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти. This collection contains abstracts of scientific reports by postgraduate (master’s) and undergraduate students of the Faculty of Foreign Philology at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, which deal with current issues of foreign philology and foreign language teaching methodology. It is intended for scholars, academics, postgraduate and undergraduate students.