Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 65
 • Документ
  Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-23)
  У збірнику подано тези виступів на науково-практичній онлайн-конференції студентів факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні проблеми розвитку культури мовлення, методики навчання української мови, сучасні проблеми вивчення дитячої літератури і методики літературного читання, навчання природничих і математичних дисциплін у початковій школі. The collection contains summaries of presentations at the scientific and practical online conference by the students of the Department of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The materials highlight current problems of the speech culture development, methodology of teaching the Ukrainian language, modern problems of studying children's literature and methodology of literary reading, teaching natural and mathematical subjects in primary school.
 • Документ
  ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-27)
  Збірник містить наукові праці студентства й наукової молоді, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного українського мовознавства та літературознавства. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literary criticism.
 • Документ
  ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022)
  Збірник містить наукові праці студентства й наукової молоді, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного українського мовознавства та літературознавства. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literary criticism.
 • Документ
  ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18)
  У збірці представлено матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених за результатами оригінальних досліджень у галузі природничих наук та освіти. Метою конференції є організація ефективного міжнародного наукового співробітництва із провідними навчальними закладами України та світу; обговорення актуальних проблем природничих наук, спеціальної освіти, педагогіки здоров’язбереження, впровадження STEM та STEАM-освіти. Збірка буде цікавою для біологів, екологів, хіміків, фізиків, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачів, вчителів, здобувачів вищої освіти. The collection presents the materials of the international scientific conference of young scientists based on the results of original research in the field of natural sciences and education. The aim of the conference is to organise effective international scientific cooperation with leading educational institutions of Ukraine and the world; discuss topical issues of natural sciences, special education, health education, implementation of STEM and STEM education. The collection will be of interest to biologists, ecologists, chemists, physicists, specialists in the field of special and inclusive education, teachers, teachers, and students.
 • Документ
  Моя академічна доброчесність
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  У збірці відображені конкурсні есе здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» з нагоди Дня науки проходив з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу закладів вищої освіти. Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. The collection contains competitive essays of higher education graduates of higher education institutions of Ukraine. The essay contest "My academic integrity" on the occasion of Science Day was held with the aim of popularizing academic integrity among students and outlining the prospects for the development of the corporate culture of participants in the educational process of higher education institutions. The materials will be useful to scientists, practicing educators, and students of all levels of education.