ВІД НОВОЇ ШКОЛИ ДО НОВОЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У стратегії становлення і розвитку незалежної України громадськість, науковці, політики і держава в цілому серед пріоритетів, що супроводжуватимуть реформування усіх сфер суспільства, особливе місце відводять освіті. Як відповідь на сучасні виклики розроблено систему «покрокового» реформування освіти. В переліку запланованого і вже здійснюваного особливе місце відводиться новій українській школі, змісту і якості шкільної освіти. В стратегии становления и развития независимой Украины общественность, ученые, политики и государство в целом среди приоритетов, которые будут сопровождать реформирование всех сфер общества, особое место отводят образованию. Как ответ на современные вызовы разработана система «пошагового» реформирования образования. В перечне запланированного и уже осуществляемого особое место отводится новой украинской школе, содержанию и качеству школьного образования.
Опис
Ключові слова
реформа освіти, нова українська школа, зміст шкільної освіти, якість шкільної освіти, підготовка вчителів, компетентнісний підхід, модернізація шкільної освіти, реформа образования, новая украинская школа, содержание школьного образования, качество школьного образования, подготовка учителей, компетентностный подход, модернизация школьного образования, reform of education, new Ukrainian school, content of school education, quality of school education, teacher training, competency approach, modernization of school education
Цитування
Прокопенко І. Ф. Від нової школи до нової України / І. Ф. Прокопенко // Освіта і доля нації. Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 19-20 трав. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 3–5.