Портфоліо як чинник актуалізації особистості студента в умовах цифрового інклюзивного середовища

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут вищої освіти НАПН України (ІВО НАПНУ), Київ
Анотація
Портфоліо стає прикладом ефективного засобу автентичного оцінювання, що пропонує/моделює метод, який орієнтовано на процес рефлексивної діяльності щодо адекватного самооцінювання та взаємооцінювання, аналізу якості процесу навчання та розвитку. Портфолио становится примером эффективного средства аутентичного оценивания, предлагающий / моделирует метод, который ориентирован на процесс рефлексивной деятельности по адекватному самооценки и взаимооценки, анализа качества процесса обучения и развития. The portfolio becomes an example of an effective means of authentic assessment, proposes / models a method that focuses on the process of reflective activity by adequate self-esteem and mutual appraisal, analysis of the quality of the learning and development process.
Опис
Ключові слова
діяльність, портфоліо, розвиток особистості, деятельность, портфолио, развитие личности, activity, portfolio, personal development
Цитування
Олійник Т. О. Портфоліо як чинник актуалізації особистості студента в умовах цифрового інклюзивного середовища / Т. О. Олійник // Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 14 черв. 2018 р. / Ін-т вищої освіти НАПН України ; наук. ред. В. І. Рябченко. – Київ : ІВО НАПНУ, 2018. – С. 78–81.