СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику наведено робочу програму активної соціально-педагогічної практики в загальноосвітніх навчальних закладах, яка є компонентом підготовки студентів вищих навчальних закладів педагогічного фаху зі спеціальності „соціальна педагогіка”, розкрито способи оволодіння професійними функціями соціального педагога спрямовані на розвиток компетентності студентів. Ця практика виступає важливою умовою формування майбутнього професіоналізму. Рекомендовано для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. В пособии освещена рабочая программа активной социально-педагогической практики в общеобразовательных учебных заведениях, которая является компонентом подготовки студентов высших учебных заведений педагогического профиля по специальности "социальная педагогика", раскрыты способы овладения профессиональными функциями социального педагога, направленными на развитие компетентности студентов. Эта практика выступает важным условием формирования будущего профессионализма. Рекомендовано для студентов и преподавателей высших учебных заведений. The manual contains a working program of active socio-pedagogical practice in secondary schools, which is a component of training students of pedagogical specialties in the specialty "social pedagogy", reveals ways to master the professional functions of a social pedagogue aimed at developing student competence. This practice is an important condition for the formation of future professionalism. Recommended for students and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
загальноосвітні навчальні заклади, соціальна педагогіка, соціально-педагогічна практика, компетентність, анкетування, оцінювання, общеобразовательные учебные заведения, социальная педагогика, социально-педагогическая практика, компетентность, анкетирование, оценивание, secondary schools, social pedagogy, socio-pedagogical practice, competence, questionnaire, evaluation
Цитування
Соціально-педагогічна практика в ЗНЗ : навч.-метод. посіб. для студ.- практикантів зі спец. „Соціальна педагогіка” / В. В. Костіна, Ю. Б. Мельник, С. О. Микитюк, К. В. Яресько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2008. – 32 с.