Спецкурс з підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
Статтю присвячено висвітленню особливостей підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Для забезпечення поетапного формування готовності майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах запропоновано авторський спецкурс «Теорія та методика профорієнтаційної роботи вчителя інформатики». Розкрито структуру спецкурсу, його мету і завдання, тематику і зміст кожного модуля, представлено очікувані результати. Показано систему спеціальних знань та вмінь, на формування яких спрямований зазначений спецкурс. Запропонований спецкурс був апробований у процесі підготовки студентів спеціальності «Інформатика» фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Статья посвящена рассмотрению особенностей подготовки будущих учителей информатики к профессиональной ориентации школьников на ІТ-специальности. Для обеспечения поэтапного формирования готовности будущих учителей информатики к профориентационной работе в общеобразовательных учебных заведениях предложен авторский спецкурс «Теория и методика профориентационной работы учителя информатики». Раскрыта структура спецкурса, его цели и задачи, тематика и содержание каждого модуля, представлены ожидаемые результаты. Рассмотрена система специальных знаний и умений, на формирование которых направлен разработанный спецкурс. Предложенный спецкурс был апробирован в процессе подготовки студентов 3 курса специальности «Информатика» физико-математического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. The article treats questions about features of training future teachers of informatics to career guidance of pupils for the IT specialty. In order to ensure the gradual formation of the readiness future teachers of informatics for career guidance in schools, the authors offer special course "Theory and methodology of career guidance of teacher of informatics". The structure of the special course, its objectives and tasks, the subject and content of each module are determined, the expected results are presented in the article. The system of special knowledge and skills is shown. The special course was tested in the process of professionak preparation students of specialty "Informatics" in the Faculty of Physics and Mathematics of the G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
підготовка учителя інформатики, професійна орієнтація, ІТ-спеціальності, профорієнтаційна робота, зміст навчальної дисципліни, подготовка учителя информатики, профессиональная ориентация, ІТ-специальности, профориентационная работа, содержание учебной дисциплины, preparation of teachers of informatics, professional orientation, IT specialty, career guidance, content of educational course
Цитування
Олефіренко Н. В. Спецкурс з підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів / Н. В. Олефіренко, Н. О. Пономарьова // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5 : Педагогічні реалії і перспективи / Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова ; гол. ред. В. П. Андрущенко. – Київ : Гельветика, 2018. – Вип. 60. – Т. 2. – С. 55–58.