Підвищення кваліфікації вчителів: зарубіжний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено вивченню проблеми підвищення кваліфікації учительських кадрів у зарубіжних країнах і визначенню актуальних чинників забезпечення ефективності підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі аналізу даних низки дослідницьких проєктів. У ході дослідження використовувались методи аналізу й узагальнення даних психологопедагогічних, інформаційних джерел; порівняння й систематизації ідей, висновків, рекомендацій із окресленої проблеми. Представлено термінологічний апарат, що використовується при аналізі проблеми підвищення кваліфікації у зарубіжних дослідженнях, цілі професійного розвитку вчителів, типові види підвищення кваліфікації вчителів. Схарактеризовано дослідницькі проєкти, проведені у рамках Європейського Союзу і за його межами щодо забезпечення ефективного підвищення кваліфікації вчителів. Встановлено, що дослідження проводяться з метою забезпечення якісної освіти і відпрацювання спільної політики у цій сфері. На основі вивчення даних міжнародних досліджень визначено чинники, що впливають на ефективність організації підвищення кваліфікації вчителів, а саме: ставлення вчителів до підвищення кваліфікації (в залежності від віку, статі, стажу роботи, рівня кваліфікації, типу школи, країни), визначення ними аспектів професійної підготовки, яких вони потребують; питання, які вчителі визначають як найбільш важливі для них з точки зору професійного розвитку («дефіцит» умінь і навичок, що відображають зміни в освітньому процесі, пов’язані з ІКТ, навчання учнів з особливими потребами, навчання в умовах багатомовності/ полікультурності); чинники, що характеризують значущість пропонованих видів та програм підвищення кваліфікації (поєднання теоретичної і практичної підготовки, можливості співпраці та взаємодії з колегами, відповідність потребам вчителів); мотиваційні фактори, що заохочують учителів брати участь у розмаїтті видів підвищення кваліфікації (матеріальне стимулювання, посадове просування) і ті, що перешкоджають чи ускладнюють участь учителів у таких заходах (навчальне навантаження, насичений розклад занять, відсутність підтримки з боку адміністрації). The article is devoted to the study of the problem of professional development in foreign countries and is aimed at determining the factors ensuring the effectiveness of professional development of teachers on the basis of analysis of a number of research projects. The research methods of analysis and generalization of the data of psychological-pedagogical and information sources as well as the comparative method and method of systematization of ideas, conclusions and recommendations on the problem of research were applied in the course of the study. The terms used for the analysis of the problem of professional development in foreign research, the purposes of professional development of teachers, typical types of professional development of teachers are highlighted. The research projects and surveys on teacher professional development issues carried out within the European Union and covering other countries are characterized. The study has proved that research projects and surveys are conducted in order to ensure education quality and develop common policy in the sphere of teachers’ professional development. On the basis of the analysis and generalization of the research and survey data the factors influencing the effectiveness of continuing teacher professional learning and development have been determined: teachers' attitudes to training (depending on their age, gender, term of service, level of qualification, type of school, country), their viewpoints on the aspects, training in which they need; issues that teachers identify as most important to them in terms of professional development ("shortage" of skills caused by the changes in the educational process due to ICT, teaching students with special needs, learning in a multilingual / multicultural environment); aspects that provide for the significance of the proposed types of professional development programmes (combination of theoretical and practical training, opportunities for cooperation and interaction with colleagues, compliance with the needs of teachers); motivational factors that encourage teachers to participate in a variety of in-service training types (financial incentives, promotion) and those that hinder or complicate teachers' participation in such activities (workload, busy schedule, lack of support from the administration).
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації вчителів, неперервне підвищення кваліфікації, цілі, види, чинники ефективності підвищення кваліфікації вчителів, зарубіжні дослідження питань підвищення кваліфікації вчителів, professional development of teachers, continuing professional development, purposes, types, factors influencing the effectiveness of continuing teacher professional development, international researches and surveys on teacher professional development issues
Цитування
Кузнецова О. Ю. Підвищення кваліфікації вчителів: зарубіжний вимір / О. Ю. Кузнецова, Л. А. Штефан, В. П. Сімонок // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 98–113. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.09