Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДПУ імені Г. С. Сковороди, вид «Мітра», м. Харків
Анотація
Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал з диференціальних та інтегральних числень функцій від декількох змінних. Підібрані задачі для індивідуальних домашніх завдань. Даний навчальний посібник адресований викладачам і студентам для проведення практичних занять і проведення самостійних робіт у аудиторії і видачі ІДЗ з усіх розділів курсу. Учебное пособие содержит теоретический и практический материал по дифференциальным и интегральным исчислениям функций от нескольких переменных. Подобранные задачи для индивидуальных домашних заданий. Данное учебное пособие адресовано преподавателям и студентам для проведения практических занятий и проведения самостоятельных работ в аудитории и выдачи ИДЗ по всем разделам курса. The given guidebook includes theoretical and practical material on differential and integral calculus of several variables. The problems for each topic the individual home tasks have been completed. This guide book can be used by the teachers and students in practical lessons and for solving the problems of quiz in the class-room and for giving the IHT of all chapters of the guidebook.
Опис
Ключові слова
диференціальне числення, інтегральне числення, функція, змінні, практичні заняття, дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, функция, переменные, практические занятия, differential calculus, integral calculus, function, variable, workshops
Цитування
Пуди А. Ю. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних : навч.-метод. посіб. для студ. і викл. вищ. навч. закл. / А. Ю. Пуди, А. І. Прокопенко, С. Б. Стасевський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. В. Г. Моторіна. – Харків : ХНПУ, 2016. – 250 с.