Диференціація навчання у вивченні математичної логіки у вищому педагогічному навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута проблема диференціації навчання у психолого-педагогічній науці ХХ століття. Підготовка студентів до вивчення математичної логіки як складника професійної підготовки, що має на меті формування вчителя, позитивно спрямованого на здійснення навчальної діяльності з предмету в межах професійної компетенції як кола обов’язків і передбачає організацію навчальної роботи, варіативної за змістом, обсягом, складністю, методами і засобами, спрямованої на реалізацію індивідуального підходу в навчанні математичної логіки. В статье рассмотрена проблема дифференциации обучения в психолого-педагогической науке ХХ века. Подготовка студентов к изучению математической логики как составляющей профессиональной подготовки, цель которой, формирование учителя, положительно направленного на осуществление учебной деятельности по предмету в рамках профессиональной компетенции как круг обязанностей и предусматривает организацию учебной работы, вариативной по содержанию, объему, сложности, методами и средствами, направленной на реализацию индивидуального подхода в обучении. математической логики. The article deals with the problem of the differentiation of education in the psychological and pedagogical science of the twentieth century. Preparation of students for the study of mathematical logic as a component of vocational training, the purpose of which, the formation of a teacher, positively directed to the implementation of educational activities on the subject within the framework of professional competence as a circle of duties and provides for the organization of educational work, varied in content, volume, complexity, methods and means, aimed at implementing an individual approach to teaching. mathematical logic.
Опис
Ключові слова
математична логіка, диференціація навчання, дефініція, математическая логика, дифференциация обучения, дефиниция, mathematical logic, differentiation of education, definition
Цитування
Дейніченко Т. І. Диференціація навчання у вивченні математичної логіки у вищому педагогічному навчальному закладі / Т. І. Дейніченко, О. Л. Панько // Теорія і практика соціального виховання : соціальна суб’єктність, активність та відповідальність : матеріали наук.-практ. конф., 21 листоп. 2014 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2014. – C. 38–39.