Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1195
Title: Диференціація навчання у вивченні математичної логіки у вищому педагогічному навчальному закладі
Other Titles: Дифференциация обучения в изучении математической логики в высшем педагогическом учебном заведении
Differentiation of teaching in the study of mathematical logic in the higher pedagogical educational institution
Authors: Дейніченко, Т. І.
Панько, О. Л.
Дейниченко, Т. И.
Панько, А. Л.
Deinichenko, T. I.
Pan`ko, A. L.
Keywords: математична логіка
диференціація навчання
дефініція
математическая логика
дифференциация обучения
дефиниция
mathematical logic
differentiation of education
definition
Issue Date: 21-Nov-2014
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Дейніченко Т. І. Диференціація навчання у вивченні математичної логіки у вищому педагогічному навчальному закладі / Т. І. Дейніченко, О. Л. Панько // Теорія і практика соціального виховання : соціальна суб’єктність, активність та відповідальність : матеріали наук.-практ. конф., 21 листоп. 2014 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2014. – C. 38–39.
Abstract: В статті розглянута проблема диференціації навчання у психолого-педагогічній науці ХХ століття. Підготовка студентів до вивчення математичної логіки як складника професійної підготовки, що має на меті формування вчителя, позитивно спрямованого на здійснення навчальної діяльності з предмету в межах професійної компетенції як кола обов’язків і передбачає організацію навчальної роботи, варіативної за змістом, обсягом, складністю, методами і засобами, спрямованої на реалізацію індивідуального підходу в навчанні математичної логіки. В статье рассмотрена проблема дифференциации обучения в психолого-педагогической науке ХХ века. Подготовка студентов к изучению математической логики как составляющей профессиональной подготовки, цель которой, формирование учителя, положительно направленного на осуществление учебной деятельности по предмету в рамках профессиональной компетенции как круг обязанностей и предусматривает организацию учебной работы, вариативной по содержанию, объему, сложности, методами и средствами, направленной на реализацию индивидуального подхода в обучении. математической логики. The article deals with the problem of the differentiation of education in the psychological and pedagogical science of the twentieth century. Preparation of students for the study of mathematical logic as a component of vocational training, the purpose of which, the formation of a teacher, positively directed to the implementation of educational activities on the subject within the framework of professional competence as a circle of duties and provides for the organization of educational work, varied in content, volume, complexity, methods and means, aimed at implementing an individual approach to teaching. mathematical logic.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1195
Appears in Collections:Кафедра математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.