Використання інтернет-ресурсів у самоосвіті школярів в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Ефективність дистанційного навчання суттєво залежить від сформованості в учнів умінь та навичок самоосвіти. Стаття присвячена встановленню проблем використання інтернет-ресурсів у самоосвіті школярів в умовах дистанційного навчання. Було проведено онлайн-опитування, у якому прийняли участь 109 респондентів (учні 7–9 класів закладів загальної середньої освіти міста Харкова). Встановлено, що в умовах дистанційного навчання основним засобом самоосвіти школярів є інтернет-ресурси. Для продуктивного використання інтернет-ресурсів у самоосвіті в умовах дистанційного навчання необхідно забезпечити їх адаптацію до використання на різних видах передусім мобільних пристроїв як основного цифрового знаряддя школярів. Разом із тим, для тих школярів, які взагалі мають обмежений доступ до цифрових пристроїв значущим є надання можливості їх використання у школах, навчальних центрах, бібліотеках. Попри те, що інтерес учнів під час дистанційного навчання до тих чи інших навчальних предметів досить високий, їх обізнаність у видах інтернет-ресурсів, якими можна скористатися для навчання та самонавчання недостатня. Найбільш перспективні та сучасні їх види (віртуальні лабораторії, онлайн-музеї та бібліотеки, онлайн-курси) використовуються обмежено та потребують популяризації. Освітні інтернет-ресурси досі недостатньо використовуються під час дистанційного навчання на шкільних уроках та для виконання домашніх завдань, що обумовлює потребу додаткового цілеспрямованого формування у школярів умінь та навичок роботи з ними. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок уявляється встановлення умов формування самоосвітньої компетентності школярів з урахуванням особливостей здійснення самоосвіти школярів під час сучасних реалій організації освітнього процесу в закладах освіти. The effectiveness of distance learning depends significantly on the development of self-education skills and abilities in students. The article is devoted to establishing the problems of using Internet resources in the self-education of schoolchildren in conditions of distance learning. An online survey was conducted, in which 109 respondents (students of grades 7–9 of general secondary education institutions of the city of Kharkiv) took part. It was established that in the conditions of distance learning, the main means of self-education of students are internet resources. For the productive use of internet resources in self-education in the conditions of distance learning, it is necessary to ensure their adaptation to use on various types of mobile devices as the main digital tool of students. At the same time, for those students who generally have limited access to digital devices, it is important to provide them with the opportunity to use them in schools, educational centers, and libraries. Despite the fact that the interest of students during distance learning in certain educational subjects is quite high, their awareness of the types of internet resources that can be used for education and self-study is insufficient. The most promising and modern types of them (virtual laboratories, online museums and libraries, online courses) are used to a limited extent and need popularization. Educational internet resources are still not sufficiently used during distance learning in school lessons and for homework, which determines the need for additional purposeful formation of students' abilities and skills to work with them. Establishing the conditions for the formation of self-educational competence of students, taking into account the peculiarities of the implementation of self-education of students during the modern realities of the organization of the educational process in educational institutions, is a promising direction for further scientific research.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, інтернетресурси, мотивація школярів, самоосвіта школярів, цифрові технології, distance learning, internet resources, motivation of students, self-education of students, digital technologies
Цитування
Майстрюк І. Використання інтернет-ресурсів у самоосвіті школярів в умовах дистанційного навчання / І. Майстрюк, Н. Пономарьова // Новий Колегіум. – 2023. – № 4 (112). – С. 47–53. DOI:10.30837/nc.2023.4.47