ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗВО ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута система дистанційного навчання у ЗВО. Дистанційне навчання передбачає використання широкого спектру як традиційних, так і нових інформаційних технологій. Дистанційна освіта з математики − нова, сучасна технологія, яка допомагає зробити навчання більш якісним і доступним. При дистанційному навчанні відбувається орієнтація студентів на процес самоосвіти. При дистанційній системі навчання можна використовувати такі форми занять: лекції, "он-лайн" семінари (вебінари), лабораторні заняття, контрольні роботи, тести, "он-лайн" заліки та іспити, консультації (в чаті), самостійні роботи тощо. В статье рассмотрена система дистанционного обучения в ЗВО. Дистанционное обучение предполагает использование широкого спектра как традиционных, так и новых информационных технологий. Дистанционное образование по математике − новая, современная технология, которая помогает сделать обучение более качественным и доступным. При дистанционном обучении происходит ориентация студентов на процесс самообразования. При дистанционной системе обучения можно использовать такие формы занятий: лекции, "он-лайн" семинары (вебинары), лабораторные занятия, контрольные работы, тесты, "он-лайн" зачеты и экзамены, консультации (в чате), самостоятельные работы и тому подобное. This article examines the distance learning system in the EHEA. Distance learning involves the use of a wide range of both traditional and new information technologies. Distance learning in mathematics is a new, modern technology that helps to make learning better and more accessible. Distance learning focuses students on the process of self-education. In the distance learning system, the following forms of classes can be used: lectures, "online" seminars (webinars), laboratory classes, tests, "online" tests and exams, consultations (in chat), independent work and the like.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, вища освіта, вивчення математики, студентські роботи, дистанционное обучение, высшее образование, изучение математики, студенческие работы, distance learning, higher education, study of mathematics, student work
Цитування
Толок Д. В. Особливості організації дистанційного навчання в ЗВО при вивченні математики / Д. В. Толок // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 59–60.