Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5795
Title: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗВО ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
Other Titles: ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
FEATURES OF ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE STUDY OF MATHEMATICS
Authors: Толок, Д. В.
Tolok, D.
Keywords: дистанційне навчання
вища освіта
вивчення математики
студентські роботи
дистанционное обучение
высшее образование
изучение математики
студенческие работы
distance learning
higher education
study of mathematics
student work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Толок Д. В. Особливості організації дистанційного навчання в ЗВО при вивченні математики / Д. В. Толок // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 59–60.
Abstract: У статті розглянута система дистанційного навчання у ЗВО. Дистанційне навчання передбачає використання широкого спектру як традиційних, так і нових інформаційних технологій. Дистанційна освіта з математики − нова, сучасна технологія, яка допомагає зробити навчання більш якісним і доступним. При дистанційному навчанні відбувається орієнтація студентів на процес самоосвіти. При дистанційній системі навчання можна використовувати такі форми занять: лекції, "он-лайн" семінари (вебінари), лабораторні заняття, контрольні роботи, тести, "он-лайн" заліки та іспити, консультації (в чаті), самостійні роботи тощо. В статье рассмотрена система дистанционного обучения в ЗВО. Дистанционное обучение предполагает использование широкого спектра как традиционных, так и новых информационных технологий. Дистанционное образование по математике − новая, современная технология, которая помогает сделать обучение более качественным и доступным. При дистанционном обучении происходит ориентация студентов на процесс самообразования. При дистанционной системе обучения можно использовать такие формы занятий: лекции, "он-лайн" семинары (вебинары), лабораторные занятия, контрольные работы, тесты, "он-лайн" зачеты и экзамены, консультации (в чате), самостоятельные работы и тому подобное. This article examines the distance learning system in the EHEA. Distance learning involves the use of a wide range of both traditional and new information technologies. Distance learning in mathematics is a new, modern technology that helps to make learning better and more accessible. Distance learning focuses students on the process of self-education. In the distance learning system, the following forms of classes can be used: lectures, "online" seminars (webinars), laboratory classes, tests, "online" tests and exams, consultations (in chat), independent work and the like.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5795
Appears in Collections:Кафедра математикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.