Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во "Діса плюс"
Анотація
У монографії розкривається психолого-педагогічний аспект проблеми особистісних чинників, що визначають динаміку психічних станів у процесі навчально-пізнавальної діяльності у студентів, що характеризуються різними рівнями успішності. Вивчено внесок особистісних, ситуаційних і діяльнісних чинників у актуалізацію, підтримання та динаміку основних функціональних систем психічних станів успішних і неуспішних студентів на семінарі, лекції та в умовах навчальної роботи вдома. Пропонується коригувально-розвиваюча програма, спрямована на вдосконалення психологічних механізмів саморегуляції психічних станів, що виникають у студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності. В монографии раскрывается психолого-педагогический аспект проблемы личностных факторов, определяющих динамику психических состояний в процессе учебно-познавательной деятельности у студентов с разными уровнями успеваемости. Исследован вклад личностных, ситуационных и деятельностных факторов в актуализацию, поддержание и динамику основных функциональных систем психических состояний успевающих и слабоуспевающих студентов на семинарах, лекциях и в процессе учебной работы в домашних условиях. Предлагается коррекционно-развивающая программа, предназначенная для усовершенствования психологических механизмов саморегуляции психических состояний, возникающих у студентов в процессе учебно-познавательной деятельности. The monograph defines the psychological and pedagogical aspect of the problem of personal factors that determine the dynamics of mental states in the process of educational and cognitive activity of students, characterized by different levels of success. The contribution of personal, situational and activity factors to actualization, maintenance and dynamics of the basic functional systems of mental states of successful and unsuccessful students at a seminar, lecture and in the conditions of study at home is studied. Corrective and developmental program aimed at improving the psychological mechanisms of self-regulation of mental states that arise in students in the process of educational and cognitive activity is proposed.
Опис
Ключові слова
психічні стани студентів, особистість студента, види психічних станів, чинники психічних станів, функціональні системи психічних станів, саморегуляція психічних станів, рівень успішності студента, навчально-пізнавальна діяльність, психические состояния студентов, личность студента, виды психических состояний, факторы психических состояний, функциональные системы психических состояний, саморегуляция психических состояний, уровень успеваемости студента, учебно-познавательная деятельность, mental states of students, personality of student, types of mental states, factors of mental states, functional systems of mental states, self-regulation of mental states, level of progress of student, the educational and cognitive activity
Цитування
Кузнєцов М. А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія / М. А. Кузнєцов, К. І. Фоменко, О. І. Кузнецов ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2015. – 338 с.