Профілактика дезадаптації учнів як об'єкт наукових досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах визначено суть поняття «профілактика дезадаптації учнів», схарактеризовано специфіку роботи фахівців соціальної сфери з профілактики дезадаптації учнів ; проаналізовано основні напрями наукових досліджень з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. В тезисах определена суть понятия «профилактика дезадаптации учащихся», охарактеризована специфика работы специалистов социальной сферы по профилактике дезадаптации учащихся; проанализированы основные направления научных исследований по проблеме профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы к профилактике дезадаптации учащихся в различных социальных институтах. The essence of the concept “prevention of students’ disadaptation” has been defined in the article. The specificity of social service specialists’ work on prevention of students’ disadaptation has been characterized. The main directions of scientific research on the problem of training of future social sphere specialists for work on prevention of students’ disadaptation in different social institutions have been analyzed.
Опис
Ключові слова
соціальні інституції, дезадаптації учнів, фахівці соціальної сфери, професійна підготовка, социальные институты, дезадаптации учащихся, специалисты социальной сферы, профессиональная подготовка, social institutes, students' disadvantages, specialists in the social sphere, vocational training
Цитування
Костіна В. В. Профілактика дезадаптації учнів як об'єкт наукових досліджень / В. В. Костіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 138–141.