Впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів: досвід та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
На підставі аналізу досвіду змішаного навчання на фізико-математичному факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди встановлено умови його запровадження у закладах вищої педагогічної освіти (підготовка викладачів, вибір моделі, розробка навчально-методичного забезпечення,реалізації усіх складових освітнього процесу, супровід змішаного навчання). На основании анализа опыта смешанного обучения на физико-математическому факультету ХНПУ имени Г. С. Сковороды установлены условия его введения в учреждениях высшего педагогического образования (подготовка преподавателей, выбор модели, разработка учебно-методического обеспечения, реализации всех составляющих образовательного процесса, сопровождение смешанного обучения). Based on the analysis of the experience of blended learning at the Faculty of Physics and Mathematics of G.S. Skovoroda KhNPU, the condition of its introduction in institutions of higher pedagogical education (teacher training, choice of models, development of educational and methodological support, implementation of all components of the educational process, support of blended learning) .
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, змішане навчання, заклади вищої педагогічної освіти, умови впровадження змішаного навчання, дистанционное образование, смешанное обучение, учреждения высшего педагогического образования, условия внедрения смешанного обучения, distance education, blended learning, institutions of higher pedagogical education, conditions of introduction of changed learning
Цитування
Пономарьова Н. О. Впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів: досвід та перспективи / Н. О. Пономарьова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 123–126.